Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
JETMIRE ZEQIRIKOHA E KRYERJES SE VEPRES PENALE SIPAS KODIT PENAL TE R. MAQEDONISEBULETINI SHKENCORENO. 8491-49820161800- 9794
JETMIRE ZEQIRICONSUMING OR FINISHED OFFENSEBULETINI SHKENCORE DARDANIA5383-39320161800- 9794
JETMIRE ZEQIRIQENDRUESHMERIA E VEPRAVE PENALE TE KRYERA ME VEPRIM DHE MOSVEPRIMBULETINI SHKENCORNO. 9-41-920172337-0521
JETMIRE ZEQIRIKOHA E KRYERJES SE VEPRES PENALE SIPAS KODIT PENAL TE R. MAQEDONISEBULETINI SHKENCORENO. 8491-49820161800-9794
JETMIRE ZEQIRITHE ILEGALITY AND CONSEQUENCES AS ELEMENTS OF OBJECTIVE SIDE OF THE CRIMINAL OFFENSEJURIDIKA5121-13420161857-9221
JETMIRE ZEQIRITHE IMPORTANCE OF THE TIME ELEMENT IN CRIMINAL LAWJUSTICIANO. 8 / VOL. 560-672017
JETMIRE ZEQIRIATTACK AND INSTANEOUS RISK IN EXCEPTIONAL CASES OF CRIMINALKNOWLEDGE17.2705-71220172545-4439
JETMIRE ZEQIRICRIMINAL ACTS AS THE BASIS OF CRIMINAL LEGAL RESPONSIBILITYKNOWLEDGE20.2777-78220172545-4439
JETMIRE ZEQIRIKOHA E KRYERJES SE VEPRES PENALE SIPAS KODIT PENAL TE REPUBLIKES SE MAQEDONISEBULETINI SHKENCOR491-49820161800-9794
JETMIRE ZEQIRIPOZITA JURIDIKE E VIKTIMAVE TE TRAFIKIMIT ME NJEREZVIZIONE23207- 201420151857-9221
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
JETMIRE ZEQIRICRIMINAL ACTS AS THE BASIS OF CRIMINAL LEGAL RESPONSIBILITY MEANING, CONTENT AND ELEMENTS OF CRIMINAL RESPONSIBILITYINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCEBANSKO BULGARIA1857-923X
JETMIRE ZEQIQIATTACK AND INSTANTANEOUS RISK IN EXCEPTIONAL CASES OF CRIMINAL LIABILITYINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCEBUDVA MONTENEGRO1857-923X (e-version)
JETMIRE ZEQIRIKOHA E KRYERJES SE VEPRES PENALE SIPAS KODIT PENAL TE REPUBLIKES SE MAQEDONISEROLI DHE EFEKTIVITETI I INVESTIMEVE NE PROCESIN E INTEGRIMIT TE SHOQERIVE BALLKANIKE PAS MARVESHJES SE STABILIZIM ASOCIMITULQIN- MALI ZI
JETMIRE ZEQIRIKARAKTERISTIKAT E KRIMIT TE ORGANIZUARHULUMTIMI DHE SHKENCA NE SHEKULLIN E DYTE TE PAVARSISE SE SHQIPERISEPEJE
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
VLLADO KAMBOVSKI JETMIRE ZEQIRIE DREJTA GJYQESORELUMA GRAFIK2018978-608-4800-38-5
JETMIRE ZEQIRIFAKTORET E MBRENDSHEM (SUBJEKTIVE)TE KRIMINALITETITINSTITUTI PER KERKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM- ULQIN20151800- 9794

View publications by citation.

Publications, in process.