Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
LLOKMAN HEBIBI,NASER RAIMI,RAICA MILICEVICKNOWLEDGE MANAGEMENT AND THE IMPORTANCE OF KNOWKEDGE MANAGMENT FOR THE ORGANIZATIONS PERFORMANCEEKONOMIKALXV117-1272019ISSN 0350-137X<a href="https://drive.google.com/open?id=1SpQGbfiLv5T4NevdR5JpHpUlUN0oHON9&quot; target="_blank">Download</a>
ARMEND ASLLANI;LLOKMAN HEBIBITAX EVASION AND CRIMINAL,LIABILITY OF TAXPAYERS IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA THROUGH 2010-2017CENTRUMNO. 11 137-14720191857-8640<a href="https://drive.google.com/open?id=1e-VLTcJURSM5dC_F48fV7j91-rozBs1O&quot; target="_blank">Download</a>
LLOKMAN HEBIBIROLI I POLITIKËS FISKALE NË ZHVILLIMIN E EKONOMISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISËBULETINI SHKENCORNO.6323-33220141800-9794
LLOKMAN HEBIBIGLOBAL FINANCIAL CRISIS AND ITS IMPACT ON THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF MACEDONIAECONOMIC VISION3-4146-15320151857-9566
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
LLOKMAN HEBIBIRoli i Politikes fiskale ne Zhvillimin e Ekonomisë së MaqedonisëMODELS AND HARMONIZATION OF FISCAL POLICIES OF THE SOUTH-EAST COUNTRIES WITH EUROPEAN UNIONULQIN1800-9794
LLOKMAN HEBIBIKRIZA FINANCIARE GLOBALE DHE NDIKIMI I TYRE NE EKONOMINE E REPUBIKËS SË MAQEDONISËREGIONAL ECONOMIC COOPERATION IN THE PROCESS OF GLOBALIZATIONTETOVË
LLOKMAN HEBIBIFORMAT E PËRKRAHJEVE TË NDRYSHME TË NDËRMARRJEVE TË VOGLA NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËZHVILLIMI EKONOMIK SI BAZË PËR KRIJIMIN E VENDEVE TË REJA TË PUNËSPRISHTINË978-9951-492-10-2
LLOKMAN HEBIBITHE NECESSITY OF THE APPLICATION OF DIFFERENT MEASURES TO PROMOTE SMALL BUSINESS INITIATIVES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAENVIRONMENTAL FACTORS, CHALENDES FOR ECONOMIC DEVELOPMENTTETOVË, MACEDONIA978-608-217-032-9
LLOKMAN HEBIBITRANSFER OF TECHNOLOGY AS A PRECONDITION FOR ACCELERATED ECONOMIC DEVELOPMENTTHE ECONOMIC EFFECTS OF MIGRATION PROCES IN THE WESTERN BALKANSTETOVË, MACEDONIA978-608-217-049-7
LLOKMAN HEBIBIBORXHI PUBLIK DHE MENAXHIMI I BORXHIT PUBLIK NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUTSTRATEGJIA PËR ZHVILLIM EKONOMIK - LOKAL TË KOMUNAVE NË VENDET E BALLKANIT ME THEKS TË VEÇANTË PIKËPAMJET, SFIDAT DHE MUNDËSITË E ZHVILLIMITULQINISSN 1800-9794 (Print) ISSN 2337-0521 (Online)
LLOKMAN HEBIBISMALL ENTERPRISES AND THEIR NEEDS FOR PROFESSIONAL TRAINING IN THE RMSUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT, ACHIEVEMENTS AND CHALLENGESTETOVË
LLOKMAN HEBIBIDEFINITION OF AN EMPLOYMENT EDUCATION SYSTEM IN THE FUNCTION OF THE LABOR MARKET NEEDSCHALLANGES OF DOING BUSINESS IN THE CONTEMPORARY WORLDTETOVËISCFEFBA2017
LLOKMAN HEBIBICREDIT RISK AND CREDIT RISK MANAGEMENT IN TRANSITION COUNTRIES WITH SPECIAL ACCOUNT IN THE REPUBLIC OF NORTH MCEDONIAINTERNATIONAL CONGRESS ON HUMAN,SOCIAL SCIENCES AND ARTSTETOVË
LLOKMAN HEBIBI.INNOVATION,EDUCATION,RESEARCH AND SCIENCE IN FUNCTION OF GLOBAL DEVELOPMENTSULQIN1800-9794
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
SHEFKET JAKUPI,ELEZ OSMANI,LLOKMAN HEBIBIKONTABILITETI BUXHETORIDEA GRAF2015978-9940-680-00-8

View publications by citation.

Publications, in process.