//Makfirete Ameti
Makfirete Ameti 2018-10-12T09:51:18+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
AGIM SALLMANI, MAKFIRETE AMETIVLERAT NJERËZORE TË MËSIMDHËNËSITSPORT AND HEALTHnr.5-620161857-9310
BESA HAVZIU, LULZIM MEHMEDI, MAKFIRETE AMETITHE INFLUENCE OF SOCIO-EDUCATIONAL FACTORS IN THE SELECTION OF CONTENTS FOR FULLFILLING FREE TIME OF HIGH SCHOOL STUDENTSEUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES EDUCATION AND RESEARCH9-222-2820172312-8429
ARDITA CEKA, BESA HAVZIU, MAKFIRETE AMETIROLI EDUKATIV I FAKTORËVE SOCIALËNË FORMIMIN KULTUROR TË FËMIJËVEPHILOSOPHICA82017
LULZIM MEHMEDI, MAKFIRETE AMETI, BESA HAVZIUTHE READINESS OF SCHOOL PRINCIPALS REGARDING THE INSTITUTIONALIZATION OF THE CHANGES IN THE PRIMARY SCHOOLS OF THE REPUBLIC OF MACEDONIAINTED 2017 PROCEEDINGSV/3699941-994720172340-1079
LUZIME KAMBERI; ALINA -ANDREA DRAGOESCU URLICA; MAKFIRETE AMETIESP TEACHING IN HIGHER EDUCATION – CHALLENGES AND ISSUESINTERNATIONAL JOURNAL FOR QUALITY RESEARCH1/2655-66220191800-7473
LUZIME KAMBERI; MAKFIRETE AMETI, ALINA -ANDREA DRAGOESCU URLICAON THE QUALITY AND RELEVANCE OF ENGLISH FOR SPECIFIC PRUPOSES IN HIGHER EDUCATIONINTERNATIONAL JOURNAL FOR QUALITY RESEARCH14/1303–31220202620-2832
AGIM SALLMANI, MAKFIRETE AMETIINTERACTIVE COMMUNICATION IN PRIMARY EDUCATIONPHILOSOPHICA3-619-2620161857-8454
MAKFIRETE AMETI, AGIM SALLMANI, RABIJE MURATITACHING HUMAN VALUESSPORT AND HEALTH3/5-650-5720161857-9310
RABIJE MURATI, MAKFIRETE AMETI, AGIM SALLMANI, AGNESA BESIMIPEDAGOGJIA KRITIKE DHE ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIKPHILOSOPHICAV.4 N.7104-1062017TETOVË
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
BESA HAVZIU, LULZIM MEHMEDI, MAKFIRETE AMETIHE INFLUENCE OF SOCIO-EDUCATIONAL FACTORS IN THE SELECTION OF CONTENTS FOR FULLFILLING FREE TIME OF HIGH SCHOOL STUDENTSINTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCESHELSINKI9786068516004 11
LULZIM MEHMEDI, BESA HAVZIU, MAKFIRETE AMETITHE READINESS OF SCHOOL PRINCIPALS REGARDING THE INSTITUTIONALIZATION OF THE CHANGES IN THE PRIMARY SCHOOLS OF THE REPUBLIC OF MACEDONIAINTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE VALENCIA, SPAINISBN: 978-84-617-8491-2
MAKFIRETE AMETI, AGIM SALLMANITHE ORGANISATION AND DEVELOPMENT OF THE FAMILYPEDAGOGICAL THEORY AND PRACTICE IN A TIME OF CHANGETETOVËISCFP18
ARDITA CEKA, BESA HAVZIU, MAKFIRETE AMETIROLI EDUKATIV I FAKTORËVE SOCIAL NË FORMIMIN KULTUROR TË NXËNËSVEARSIMI DHE EDUKIMI NË SHOQËRITË ME DIVERSITET KULTURORTETOVË
RABIJE MURATI, MAKFIRETE AMETI, AGIM SALLMANI, AGNESA BESIMIPEDAGOGJIA KRITIKE DHE ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIKARSIMI DHE EDUKIMI NË SHOQËRITË ME DIVERSITET KULTURORTETOVË
MAKFIRETE AMETI, RABIJE MURATI, AGIM SALLMANITACHING HUMAN VALUES3-RD BALKAN CONFERENCE IN SPORT SCIENCETETOVË
LULZIM MEHMEDI, BESA HAVZIU, MAKFIRETE AMETITHE READINESS OF SCHOOL PRINCIPALS REGARDING THE INSTITUTIONALIZATION OF THE CHANGES IN THE PRIMARY SCHOOLS OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA11TH INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE MARCHVALENCIA, SPAIN978-84-617-8491-2
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

View publications by citation.

Publications, in process.