Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
FETAI MILAIMBAZAT POLITIKE – JURIDIKE TË BASHKËPUNIMIT TË MAQEDONISË ME BASHKIMIN EVROPIANINTERNACIONAL JOURNAL OF LEGAL SCIENCES, JUSTICIA2/1213-2232014ISSN 1857-8454.
FETAI MILAIMKONTESTI ME GREQINË DHE INTEGRIMET E MAQEDONISËREVISTË PËR KULTURËN POLITIKE DHE DIALOGUN, ZGJIDHJE. BOTUES, CIVIL, QENDER PER LIRI, CIVIL MEDIA. SHKUP 1215-2252011ISSN 1857-7490.
FETAI MILAIMMAQEDONIA DHE NATO- KONTESTI PËR EMRIN KUSHTETUES TË MAQEDONISË. YEARBOOK, ŠIPAN 2008“ REDAKTORE: LIDIJA ČEHULIČ, BOTUES: POLITIČKA KULTURA “ NAKLADNO-ISTRAŽIVACKI ZAVOD ATLANSKO VIJEČE HRVATSKE, ZAGREB, 2009.169-1822009ISSN 1846-4149.
FETAI MILAIMMACEDONIA AND NATOYEARBOOK, ŠIPAN 2006“ REDAKTORE: LIDIJA ČEHULIČ, BOTUES: POLITIČKA KULTURA , “NAKLADNO-ISTRAŽIVACKI ZAVOD” ATLANSKO VIJEČE HRVATSKE, ZAGREB, 2007.152-1592007 ISSN 1846-4149.
FETAI MILAIMMACEDONIA AND CRISIS MANAGEMENTYEARBOOK, ŠIPAN 2007“ REDAKTORE: LIDIJA ČEHULIČ, BOTUES: POLITIČKA KULTURA “ NAKLADNO-ISTRAŽIVACKI ZAVOD“ ATLANSKO VIJEČE HRVATSKE, ZAGREB, 2008152-1592007ISSN 1846-4149.
FETAI MILAIMMAQEDONIA DHE MENAXHIMI ME KRIZAT (MACEDONIA AND CRISIS MANAGEMENT) “GODIŠNJAK YEARBOOK, ŠIPAN 2006“ 122-1322007ISSN 1846-4149.
FETAI MILAIMROLI I MISIONEVE PAQËSORE NDËRKOMBËTARE PËR RUAJTJEN E PAQËS DHE TË STABILITETIT NË MAQEDONI (ULOGA MEĐUNARODNIH MIROVNIH MISIJA U OČUVANJA MIRA I STABILNOSTI U MAKEDONIJI)GODIŠNJAK YEARBOOK, ŠIPAN 2005“ 152-1592006ISSN 1846-4149.
FETAI MILAIMZGJIDHJA E ÇËSHTJES SË POZITËS SË PAKICAVE ETNIKE ËSHTË KUSHT PËR STABILIZIM TË SHTETIT MULTIETNIK (RJESAVANJE POLOŽAJA ETNIČKIH MANJINA JE UVJET ZA STABILNOST MULTIETNIČKE DRŽAVE)MEDUNARODNE STUDIJE, ZAGREB3-4/2004146-1542004ISSN 1332-4756.
MILAIM FETAIMAQEDONIA DHE BASHKËSIA EVROPIANE (MAKEDONIJA I EUROPSKA UNIJA)MEĐUNARODNE STUDIJE, ZAGREB, KROACI2/200455-7320041332-4756
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
FETAI MILAIMPEACE OPERATIONS IN MACEDONIA WITH A SPECIAL ACCENT ON THE NATO ROLE.ROLI I MISIONEVE PAQËSORE NDËRKOMBËTARE PËR RUAJTJEN E PAQËS DHE TË STABILITETIT NË MAQEDONI. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PEACE KEEPENING OPERATIONS IN THE SOUTH EAST EUROPE KROACI, DUBROVNIK, SIPAN
MILAIM FETAIMAQEDONIA DHE NATO- KONTESTI PËR EMRIN KUSHTETUES TË MAQEDONISËATLANTSKO VIJEĆE HRVATSKE I ZAKLADA FRIEDRICH EBERT ORGANIZIRAJU MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SEMINAR NATO I JUGOISTOK EVROPESIPAN, DUBROVNIK, KROACI
FETAI MILAIMMACEDONIA AND NATOMEĐUNARODNI ZNANSTVENI SEMINAR REGIONALNA SURADNJA NA JUGOISTOKU EUROPE I PROCES EURO-ATLANTSKE INTEGRACIJE SIPAN, DUBROVNIK, KROACI
FETAI MILAIMZGJIDHJA E ÇËSHTJES SË POZITËS SË PAKICAVE ETNIKE ËSHTË KUSHT PËR STABILIZIM TË SHTETIT MULTIETNIK (RJESAVANJE POLOŽAJA ETNIČKIH MANJINA JE UVJET ZA STABILNOST MULTIETNIČKE DRŽAVE) .MEDUNARODNA LETNA SKOLA ZA MLADE LIDERE. KROACI, DUBROVNIK, SIPAN
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
FETAI MILAIMMARRËVESHJA E OHRIT BAZË E DEMOKRATIZIMT DHE E INTEGRIMIT EUROATLANTIK TË MAQEDONISËINSTITUTI PËR STUDIME POLITIKE DHE NDËRKOMBËTARE2017978-608-4801-12-2

View publications by citation.

Publications, in process.