Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
BLAGICA RIZOSKA VRANIK, MISLIM ZENDELI, ARGJIAN KAHREMANIENTREPRENEURSHIP LEVELS AND TENDENCIES OF THE GENERATION Z STUDENTS GLOBAL SCIENTIFIC JOURNALSVOL.7, ISSUE 1271-12752019ISSN 2320-9186
ZENDELI, M, BLAGICA, R.MEASURING THE FACTORS THAT CONTRIBUTE TO THE QUALITY OF SERVICES IN THE RESTAURANTS IN REPUBLIC OF MACEDONIAEUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS STUDIES9 /1 90-10020172411-9571
MISLIM ZENDELIJOSHAJ, LIDHJA DHE MBAJTJA E PERSONELIT NË NDËRMARRJET HOTELIEREREVISTA SHKENCORE LOGOS299-1122008-
MISLIM ZENDELIPERSPEKTIVAT E ZHVILLIMIT TË TURIZMIT DIMËROR NË KODRËN E DIELLIT NË KUSHTET E NGROHJES GLOBALE.LOGOS UNIVERZITETI I SHKENCAVE ORGANIZIVE PJETËR BUDI, PRISHTINË3110-1252009-
BAKIU, V. ZENDELI, MSTANDARDET, KËRKESË E KOHËS PËR INTEGRIM TË DY VENDEVE NË BE, SHQIPËRISË DHE MAQEDONISË,NDIKIMI I ZHVILLIMIT TË TURIZMIT NË KËTË DREJTIM.EKONOMIA DHE TRANZICIONI. QENDRA SHQIPTARE PËR KËRKIME EKONOMIKE519-2420091409-8962
ZENDELI M., RIZOSKA-TULOVA B.ORGANIZATIONAL BEHAVIOR IN A MACEDONIAN HOTEL BUSINESSINTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIESNO. 2 / VOL. 4324-33320021309-8063
VJOLLCA BAKIU, MISLIM ZENDELISTANDARDET, KERKESE E KOHES PER INTEGRIMIN E TE DY VENDEVE NE BE, MAQEDONISE DHE SHQIPERISE, NDIKIMI I ZHVILLIMIT TE TURIZMIT NE KETE DREJTIMEKONOMIA DHE TRANZICIONI19-252009
MISLIM ZENDELIPERSPEKTIVAT E ZHVILLIMIT TE TURIZMIT DIMEROR NE KODREN E DIELLIT NE KUSHTET E NGROHJES GLOBALELOGOS3110-1252009
MISLIM ZENDELIJOSHJA, LIDHJA DHE MBAJTJA E PERSONELIT NE NDERMARRJET HOTELIERELOGOS1/200899-1132008
MISLIM ZENDELI, BLAGICA RIZOSKA TULOVORGANIZATIONAL BEHAVIOR IN A MACEDONIAN HOTEL BUSINESSINTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIESNO. 2 / VOL 420121309-8047
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
M.ZENDELI, B. VRANICENTREPRENEURSHIP LEVELS AND TENDENCIES OF THE GENERATION Z STUDENTSINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON ECONOMICS AND MANAGEMENT EMANLJUBLJANA - SLOVENIA
VJOLLCA BAKIU, MISLIM ZENDELISTANDARDET, KERKESE E KOHES PER INTEGRIMIN E TE DY VENDEVE NE BE, MAQEDONISE DHE SHQIPERISE, NDIKIMI I ZHVILLIMIT TE TURIZMIT NE KETE DREJTIMTAKIMI I IV NDERKOMBETAR I INSTITUTIT ALB-HSKENCA 2009TETOVE
MISLIM ZENDELIMOTIVIRANJE NA VRABOTENITE VO VREME NA FINANSISKA KRIZATURIZMOT VO USLOVI NA GLOBALNA EKONOMSKA RECESIJAOHRID
MISLIM ZENDELI BLAGICA RIZOSKA TULOVWORKMOTIVATION ANDWORK SATISFACTION IN THE HOTEL BUSINESS IN MACEDONIA1ST INTERNATIONAL CONFERENCE SOUTH-EAST EUROPEAN COUNTRIES TOWARD EUROPEAN INTEGRATIONELBASAN, ALBANIA624-629
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

View publications by citation.

Publications, in process.