Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
ZHAKU SALI, ISMAILI RAMAN, IDRIZI BASHKIMTURIZMI NË STRUGË–KOHA PËR NDRYSHIMSCUPI3-20122012978-608-4653-06-06
IDRIZI BASHKIM, ZHAKU SALI, IZEIROSKI SUBIJA, KABASHI ISMAIL, NIKOLLI PALDEFINING METHODOLOGY FOR SELECTING MOST APPROPRIATE GIS SOFTWARE SURVEY REVIEWNO. 338 / VOL. 46 383-38920140039-6265, 1752-2706
IDRIZI BASHKIM, RIBAROVSKI RISTE, IZEIROVSKI SUBIJA, ZHAKU SALISDI 25000 AND TOPOGRAPHIC MAP PRODUCTION IN MACEDONIA FIG-PROCEDINGS1-162011978-87-90907-92-1
ZHAKU SALI, ZHAKU MERITA, MURATI SHEHERZADANDOTËSIT E NGURTË DHE KIMIK TË LIQENIT TË OHRITREVISTA SHQIPTARE SOCIAL EKONOMIKE3 (88) 201631-422016
HAMITI RESUL, ZHAKU SALINUMRI, DENDËSIA DHE SHPËRNDARJA GJEOGRAFIKE NË KOMUNËN E GOSTIVARITREVISTA SHQIPTARE SOCIAL EKONOMIKE1(86) 2016 95-1022016
ZHAKU SALITURIZMI DHE POLITIKAT E BEREVISTA SHQIPTARE SOCIAL EKONOMIKE4(85) 201543-522015
MURATI SHEHERZADA, ISMAILI RAMAN, ZHAKU SALITHE USE OF EUROPIAN FUNDS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIAECONOMIC VISION5-6/2016194-20120161857-9566
ZHAKU SALI, ISMAILI RAMAN, MURATI SHEHERZADA, KONDRI BLERTA ACTIVITIES, POLITICS AND MEASUREMENTS IN THE FUNCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM ECONOMIC VISION3-4/2015242-24820151857-9566
ZHAKU SALI, SKENDERI FAUZI, ISMAILI EAMAN, IDRIZI BASHKIM, POLLOZHANI MIXHAITTHE TOURISM IN OHRID AS A KEY BENEFIT FOR CULTURAL AND HISTORICAL ASPECTSECONOMIC VISION1/2014287-29420141857-9566
IDRIZI BASHKIM, ZHAKU SALIDEVELOPING OF GIS DATASET FOR CONSERVATION OF THE OHRID LAKE WATERSHED AREAPROCEEDINGS3/3253-2582013
ZHAKU SALI, ISMAILI RAMAN, IDRIZI BASHKIMTOURISM POTENTIAL OF PRESPA AS AN OPPORTUNITY FOR INVESTMENTPROCEEDINGS3/3587-59220132232 8742
ZHAKU SALI, ISMAILI RAMANTOURISTIC POTENTIALS OF STRUGA AND THE POSSIBILITIES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENTPROCEEDINGS2/2467-47320122232 8742
ZHAKU SALIINVESTIMET INDUSTRIALE TË PERIUDHËS SOCIALISTE NË KOMUNËN E STRUGËS, DËSHTIM I DITËVE TË SOTMESTUDIME ALBANOLOGJIKE2008/4329-3362008978-99956-3344-8
ZHAKU SALISTRUKTURA ETNIKE NË KOMUNËN E STRUGËS MANIPULIM SHUMËVJEÇAR I PUSHTETITACTA LINGUA GEOGRAPHICA4-5189-1972008
ZHAKU SALIЗНАЧАЈНОСТА ОД ИНКОРПОРАЦИЈА НА МИКРОРЕГИОНАЛНИТЕ ТУРИСТИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО ЗА ТУРИСТИЧКАТА ЗОНА НА СТРУГА ВО СКЛОП НА НИПП НА РМ PROCEEDINGS10110-1182009
ZHAKU SALIEKOLOSHKITE KARAKTERISTIKI NA OHRIDSKOTO EZEROPROCEEDINGS9292-30020079989997454, 9789989997457
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
ZHAKU SALI, ISMAILI RAMAN, IDRIZI BASHKIMTURIZMI NË STRUGË–KOHA PËR NDRYSHIMTRASHËGIMIA KULTURORE DHE TURIZMI NË MAQEDONISTRUGË978-608-4653-06-06
IDRIZI BASHKIM, RIBAROVSKI RISTE, IZEIROVSKI SUBIJA, ZHAKU SALISDI 25000 AND TOPOGRAPHIC MAP PRODUCTION IN MACEDONIAFIG WORKING WEEK-BRIDGING THE GAP BETWEEN CULTURESMARAKESH, MAROK978-87-90907-92-1
IDRIZI BASHKIM, ZHAKU SALI, IZEIROSKI SUBIJA, MACEDONIA, KABASHI ISMAIL, KOSOVA, NIKOLLI PALDEFINING METHODOLOGY FOR SELECTING OF MOST APPROPRIATE GIS SOFTWARESDI & SIM 2013SHKUP
ZHAKU SALI, ODA ARBEN, XHEMAILI HISENNDOTJET E NGURTA RREZIK PË LIQENIN E OHRIT1ST INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICSTETOVË
ZHAKU SALIEMIGRACIONI NË MAQEDONI, PASOJAT DHE PËRFITIMETMIGRIMI DHE HAPËSIRA GJEOGRAFIKE FAKTORË, NDËRVEPRIME, SFIDATIRANË
ZHAKU SALI, SKENDERI FAUZI, ODA ARBENMIGRATION AND REMITANCES IN MACEDONIATHE ECONOMIC EFFECTS OF MIGRATION PROCESS IN THE WESTERN BALKANSTETOVË
ZHAKU SALI , ISMAILI RAMAN , MURATI SHEHERZADEACTIVITIES, POLITICS AND MEASUREMENTS IN THE FUNCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT, ACHIEVEMENTS AND CHALLENGESTETOVË
ZHAKU SALI, SKENDERI FAUZI, ISMAILI EAMAN, IDRIZI BASHKIM, POLLOZHANI MIXHAITTHE TOURISM IN OHRID AS A KEY BENEFIT FOR CULTURAL AND HISTORICAL ASPECTSTHE TOURISM IN OHRID AS A KEY BENEFIT FOR CULTURAL AND HISTORICAL ASPECTSTETOVË
ZHAKU SALI, ISMAILI RAMAN, IDRIZI BASHKIMTOURISM POTENTIAL OF PRESPA AS AN OPPORTUNITY FOR INVESTMENTEFFECTS OF GLOBAL RISK IN TRANSITION COUNTRIESPEJË, KOSOVË
ZHAKU SALI, ISMAILI RAMANTOURISTIC POTENTIALS OF STRUGA AND THE POSSIBILITIES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENTSOCIETY INTERNATIONALIZATION-EFFECTIVITY AND PROBLEMSPEJË, KOSOVË
ZHAKU SALIGLACIAL LAKES OF MOUNTAIN RANGE: JABLANICA-BELICA, THE IMPORTANCE AND PRECAUTIONS FOR THEIR PROTECTIONGEOGRAPHY: YOUR WORLD – A EUROPEAN PERSPECTIVEATHINË
ZHAKU SALIINVESTIMET INDUSTRIALE TË PERIUDHËS SOCIALISTE NË KOMUNËN E STRUGËS - DËSHTIM I DITËVE TË SOTMEMETAMORFORZA E QYTETEVE DHE ZONAVE INDUSTRIALE NË HAPËSIRËN SHQIPTARE QË PREJ VITIT 1945TIRANË978-99956-3344-8
ZHAKU SALIЗНАЧАЈНОСТА ОД ИНКОРПОРАЦИЈА НА МИКРОРЕГИОНАЛНИТЕ ТУРИСТИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО ЗА ТУРИСТИЧКАТА ЗОНА НА СТРУГА ВО СКЛОП НА НИПП НА РМ IMPORTANCE OF DEVELOPING NATIONAL SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA BASED ON INSPIRE DIRECTIVESHKUP9989997454, 9789989997457
ZHAKU SALIEKOLOSHKITE KARAKTERISTIKI NA OHRIDSKOTO EZEROESTABLISHMENT OF A DIGITAL ECOLOGICAL CADASTRE IN MACEDONIA AS A PREREQUISITE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT SHKUP
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
ZHAKU SALIVEÇORITË FIZIKO GJEOGRAFIKE DHE SOCIAL EKONOMIKE TË FUSHËGROPËS SË STRUGËSDE PRINT2016978-608-4748-02-1

View publications by citation.

Publications, in process.