Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
SALLMANI, AGIM, ALIMI SELMANI TEUTAEDUCATION AND PEDAGOGICAL ETHICS IN SCHOOLJOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCHVOL.1/NO.1-2/(2019)26 - 3120192671-3268
ALIMI SELMANI, TEUTAMUSIC, THE CREATION OF AESTHETIC MUSICAL TASTE AT CHILDREN AND THE INFLUENCE OF SPECIFIC FACTORSINTERNATIONAL JOURNAL - HUMANITIESUDK 37 / VOL. 22.61683 - 16882018
TEUTA ALIMI SELMANIMUSIC PERCEPTION AND PERCEPTION OF MUSIC FORMINTERNATIONAL JOURNAL UDK 37 / VOL. 20.62703 - 270720172545-4439
TEUTA ALIMI SELMANIIRRITIMI TI NGRE NERVAT POR EDHE TA MPREH SYRINCOGITO, UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS383 - 8420081857 -579X
TEUTA ALIMI SELMANIKRIJIMTARIA E KOMPOZITORIT TË PARË SHQIPTAR NË MAQEDONIKONTRAPUNKT, BOTIM I CONTEMPORARY ARTS CENTER, LONDËR21182012
TEUTA ALIMI SELMANIИЗСЛЕДВАНЕ НА МУЗИКАЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ ПРИ ДЕЦАТАМУСИКАЛНИ ХОРИСОНТИ1015 / 2120121310-0076
TEUTA ALIMI SELMANIПРИМЕНА НА ГОРДОН ТЕСТОТ ЅА ИСПИТУВАЊЕ НА МУЗИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО ТЕТОВОГОДИШЕН ЗБОРНИК СО ТРУДОВИ ОД НАУЧНО СТРУЧНИОТ СОБИР НА ТЕМА УЛОГАТА НА МУЗИКАТА ВО ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС, UNIVERSITETI GOCE DELCEV SHTIP3, NO.1.67 - 7520121857-8659
TEUTA ALIMI SELMANIROLI I TË SHPREHURIT MUZIKOR, KRIJIMTARISË MUZIKORE, DËGJIMIT MUZIKOR DHE KËNDIMIT NË EDUKIMIN MUZIKOR TË FËMIJËVEDITURIA20142001-6530
TEUTA ALIMI SELMANIПРИМЕНА НА ГОРДОН ТЕСТОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МУЗИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ ( АЛБАНСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК ) НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО ТЕТОВОУЛОГАТА НА МУЗИКАТА ВО ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС367 - 7520131857 - 8659
TEUTA ALIMI SELMANI, BAJRAMALI IDRIZI, LEJLA ALIMI LUMANICURRICULA ANALYSIS OF THE SUBJECT MUSICAL EDUCATION FOR PRIMARY SCHOOLS IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIAEDUCATION3/5-6, 59-672021UNIVERSITETI I TETOVËS<a href="https://drive.google.com/open?id=1__yuVzr-fhh95xx40CLFYg0qpTecQSUz&quot; target="_blank">Download</a>
TEUTA ALIMI SELMANI, BAJRAMALI IDRIZI, LEJLA ALIMI LUMANIA MUSICAL ANALYSIS OF CHORAL SONGS FROM THE COLLECTION " WHO SINGS MEANS NO EVIL" BY BEKIM RAMADANIPHILOSOPHICA15-16/ 8113-1272021UNIVERSITETI I TETOVËS<a href="https://drive.google.com/open?id=142ExE2XEWaml5P806K0KIPlbQPblmB-7&quot; target="_blank">Download</a>
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
TEUTA ALIMI SELMANI, YLLZA RUSTEMIMETODAT E PUNËS NË MËSIMIN E LËNDËVE MUZIKORE NË SHKOLLAT E MESME TË MUZIKËSKONFERENCA NDËRKOMBËTARE BALLKANIKESHKUP
TEUTA ALIMI SELMANI, YLLZA RUSTEMIMETHODOLOGY OF MUSIC EDUCATIONIN LOWER PRIMARY SCHOOLS IN DIFFERENT TIME PERIODSINTERNATIONAL CONGRESS ON HUMAN, SOCIAL SCIENCES AND ARTSTETOVË978-608-217-079-4
SALLMANI A., ALIMI T.EDUCATION AND PEDAGOGICAL ETHICS IN SCHOOLINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF THE FACULTY OF PEDAGOGYTETOVE978-608-217-077-0
ALIMI SELMANI TEUTA, RYSTEMI YLLZAMUSIC IN PRESCHOOL EDUCATION OF CHILDREEN INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF THE FACULTY OF PEDAGOGYTETOVE978-608-217-077-0
TEUTA ALIMI SELMANIMUSIC PERCEPTION AND PERCEPTION OF MUSIC FORMKNOWLEDGE IN PRACTICEBULLGARI1857 - 923X
TEUTA ALIMI SELMANIMUSIC, THE CREATION OF AESTHETIC MUSICAL TASTE AT CHILDREN AND THE INFLUENCE OF SPECIFIC FACTORSKNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNALVRNJACKA BANJA SERBIA1857-923X
TEUTA ALIMI SELMANIPERCEPTIMI I FORMËS MUZIKORE TE NXËNËSIT E KLASËS SË KATËRT TË SHKOLLAVE FILLOREHULUMTIME MUZIKOLOGJIKE DHE ETNOMUZIKOLOGJIKESHKUP
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
TEUTA ALIMI SELMANIDORACAK METODIK PER EDUKATORËT- MODELE PËR AKTIVITETE KREATIVE MUZIKOREIRNEL20069989 - 54 - 022 - 5
TEUTA ALIMI SELMANIABETARE MUZIKOREIRNEL20069989 - 54 - 022 - 5
TEUTA ALIMI SELMANITREGIME MUZIKORESYTH2021978 608 4927 09 9
TEUTA ALIMI SELMANITINGUJT E MUZIKËS MISTIKE CDDEA PRODUCTION2021ISRC MK A1R 21 00001/8
TEUTA ALIMI SELMANISI TA MËSOJMË MUZIKËNSYTH2022978 608 245 770 3

View publications by citation.

Publications, in process.