/Rikualifikim
Rikualifikim 2019-07-15T19:51:17+00:00

Rikualifikim

FORMULARI PËR APLIKIM | ОБРАЗЕЦ ЗА АПЛИКАЦИЈА

* Përgjegjësinë për saktësinë e të dhënave, e bartë vetë kanditati
* Одговорноста за точноста на податоците ја носи самиот кандитат
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Shembull: 0038970123456
  This is a required question
  Must select exactly 2 options.
  This is a required question

  Deklarata e aplikuesit / Изјава од апликантот

  Deklaroj se të dhënat e plotësuara në këtë fletaplikim, janë të plota dhe të sakta, në përputhje me dokumentet përkatëse. Me dergimin e këtij formulari, vullneatrisht pranoj dhe jap pëlqimin tim, që të dhënat e mia të procesohen më tutje nga Universiteti i Tetovës, për procedurën e rangimit vetëm në rast se përdorimi i tyre është i domosdoshëm dhe në përputhje me ligjet aktuale të Rpublikës së Maqedonisë. Изјавувам дека податоците што се дадени во апликацијата со целосни, точни и се во согласност со релебантните документи. Со доставувањето на овој формулар доброволно се согласувам и прифаќам Универзитетот во Тетово да ги процесира моите податоци за постапката за рангирање, и во други случаи, само доколку нивната употреба е неопходна и е во согласност со постојните закони на Република Македонија. Aplikuesi / Апликант