Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
ANATOMI 5 OB
KUJDES MJEKËSOR I 8 OB
PSIKOLOGJI MJEKËSORE ME AFTËSI KOMUNIKUESE 4 OB
BIOLOGJI HUMANE 5 OB
STATISTIKË MJEKËSORE ME INFORMATIK MJEKËSORE 4 ZGJ
SOCIOLOGJI MJEKËSORE 4 ZGJ
GJUHË ANGLEZE 4 ZGJ
GJUHË GJERMANE 4 ZGJ

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
FIZIOLOGJI 5 OB
KUJDES MJEKËSOR II 6 OB
HISTOLOGJI 5 OB
PATOLOGJI 5 OB
MËSIM PRAKTIK 5 OB
BIOKIMI 4 ZGJ
TRANSFUZIOLOGJI 4 ZGJ

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
GJINEKOLOGJI ME KUJDES 7 OB
FARMAKOLOGJI 6 OB
MJEKËSI INTERNE ME KUJDES 6 OB
AKUSHERI ME KUJDES I 7 OB
EMBRIOLOGJI ME GJENETIKË HUMANE 4 ZGJ
MBROJTJA SHËNDETËSORE ME PATRONAZH 4 ZGJ

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
AKUSHERI ME KUJDES II 6 OB
KIRURGJI ME KUJDES 4 OB
SITUATAT EMERGJENTE NË MJEKSI 4 OB
EDUKIMI SHËNDETSORË 4 OB
ETIK 4 OB
MËSIM PRAKTIK 5 OB
INFEKTOLOGJI ME KUJDES 3 ZGJ
PREVENTIVA NË GJINEKOLOGJI DHE AKUSHERI 3 ZGJ

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
AKUSHERI ME KUJDES III 7 OB
PEDIATRI ME NEONATOLOGJI 6 OB
EPIDEMIOLOGJI 4 OB
MIKROBIOLOGJI 4 OB
HIGJIENË MENTALE ME PSIKIATRI ME KUJDES 5 OB
NEUROLOGJI ME KUJDES 4 ZGJ
ANESTEZI, REANIMACION DHE TRAJTIM INTENZIV
4 ZGJ

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
HIGJIENË 4 OB
KUJDESI PRIMAR SHËNDETËSORË 4 OB
ONKOLOGJI ME TERAPI PALIATIVE 4 OB
UDHËHEQJA E LINDJES 4 OB
PUNIM DIPLOME 6 OB
MJEKSI SOCIALE 4 ZGJ
EKOLOGJI 4 ZGJ
DERMATOVENEROLOGJI ME KUJDES 4 ZGJ
ENDOKRINOLOGJI 4 ZGJ