MONTAZH

Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Montazh filmi dhe TV I 8 OB
Teknologjia e fotografisë së filmit I 6 OB
Bazat e inçizimit filmik dhe televiziv I 4 OB
Bazat e skenarit filmik dhe televiziv I 4 OB
Historia e filmit I 3 ZGJ
Bazat e dramaturgjisë I 3 ZGJ
Historia e dramës dhe teatrit shqiptar I 3 ZGJ
Fotografia I 3 ZGJ
Sociologjia e kulturës I 3 ZGJ
Lënda nga lista e përgjithshme e Universitetit I 2 OP

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Montazh filmi dhe TV II 7 OB
Teknologjia e fotografisë së filmit II 6 OB
Bazat e inçizimit filmik dhe televiziv II 4 OB
Bazat e skenarit filmik dhe televiziv II 4 OB
Historia e filmit II 3 ZGJ
Bazat e dramaturgjisë II 3 ZGJ
Historia e dramës dhe teatrit shqiptar II 3 ZGJ
Fotografia II 3 ZGJ
Sociologjia e kulturës II 3 ZGJ
Lënda nga lista e përgjithshme e Universitetit II 2 OP

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Montazh filmi dhe TV III 8 OB
Teknologjia e fotografisë elektronike I 6 OB
Montazh zëri I 4 OB
Bazat e regjisë filmike dhe televizive I 4 OB
Psikologjia e personalitetit I 3 ZGJ
Historia e civilizimeve I 3 ZGJ
Menaxhmeti i produksionit filmik dhe tv I 3 ZGJ
Gjimnastikë, akrobatikë dhe shpatim I 3 ZGJ
Lënda nga lista e përgjithshme e Universitetit I 2 OP

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Montazh filmi dhe TV IV 8 OB
Teknologjia e fotografisë elektronike II 6 OB
Montazh zëri II 4 OB
Bazat e regjisë filmike dhe televizive II 4 OB
Psikologjia e personalitetit II 3 ZGJ
Historia e civilizimeve II 3 ZGJ
Menaxhmeti i produksionit filmik dhe tv II 3 ZGJ
Gjimnastikë, akrobatikë dhe shpatim II 3 ZGJ
Lënda nga lista e përgjithshme e Universitetit II 2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Montazh filmi dhe TV V 8 OB
Postproduksioni digjital I 6 OB
Muzikë aplikative I 4 OB
Estetika e filmit I 4 OB
Skenografi I 3 ZGJ
Formësimi grafik I 3 ZGJ
Letërsia Botërore I 3 ZGJ
Lënda nga lista e përgjithshme e Universitetit I 2 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Montazh filmi dhe TV VI 8 OB
Postproduksioni digjital II 6 OB
Muzikë aplikative II 4 OB
Estetika e filmit II 4 OB
Skenografi II 3 ZGJ
Formësimi grafik II 3 ZGJ
Letërsia Botërore II 3 ZGJ
Lënda nga lista e përgjithshme e Universitetit II 2 OP

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Montazh filmi dhe TV VII 8 OB
Analiza e filmit I 6 OB
Teoria e montazhës I 4 OB
Hyrje në filmin e animuar I 4 OB
Loje aktrimi para kamerës I 3 ZGJ
Teoria e filmit I 3 ZGJ
Kostumografi I 3 ZGJ
Estetika I 3 ZGJ
Lënda nga lista e përgjithshme e Universitetit I 2 OP

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Montazh filmi dhe TV VIII 8 OB
Analiza e filmit II 6 OB
Teoria e montazhës II 4 OB
Hyrje në filmin e animuar II 4 OB
Loje aktrimi para kamerës II 3 ZGJ
Teoria e filmit II 3 ZGJ
Kostumografi II 3 ZGJ
Estetika II 3 ZGJ
Lënda nga lista e përgjithshme e Universitetit II 2 OP