DIRIGJIM

Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Dirigjim I 4 OB
Harmoni I 2 OB
Solfexho I 4 OB
Polifoni vokale I 4 OB
Kendim koral I 4 OB
Histori muzike I 2 OB
Psikologji 3 OB
Psikologji 4 ZGJ
Notografimi kompjuterik I 4 ZGJ
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Dirigjim II 2 OB
Piano II 4 OB
Harmoni II 4 OB
Solfexho II 4 OB
Polifoni vokale II 2 OB
Kendim koral II 3 OB
Histori muzike II 4 OB
Pedagogji 4 ZGJ
Lende e lire zgjedhore 2 OP

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Dirigjim II 4 OB
Harmoni III 4 OB
Polifoni instrumentale I 2 OB
Piano III 2 OB
Kendim koral III 4 OB
Solfexho III 3 OB
Histori muzike III 4 OB
Hitoria e muzikës orientale 4 ZGJ
Instrumente orientale 4 OP
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Dirigjim IV 4 OB
Harmoni IV 4 OB
Polifoni instrumentale II 2 OB
Piano IV 2 OB
Kendim koral IV 4 OB
Solfexho IV 3 OB
Histori muzike IV 6 OB
Instrumente orientale 4 OP
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Dirigjim V 3 OB
Analiza harmonike stilistike I 3 OB
Forma muzikore I 2 OB
Lexim partiturash I 3 OB
Solfexho V 3 OB
Histori muzike V 3 OB
Njohuri instrumentesh I 6 OB
Historia e muzikës orientale 4 ZGJ
Instrumente orientale III 4 OP
Lende e lire zgjedhore 2 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Dirigjim VI 3 OB
Analiza harmonike stilistike II 3 OB
Forma muzikore II 2 OB
Lexim partiturash II 3 OB
Solfexho VI 3 OB
Histori muzike VI 3 OB
Njohuri instrumentesh II 7 OB
Historia e muzikës orientale 4 ZGJ
Instrumente orientale 4 ZGJ
Lende e lire zgjedhore 2 OP

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Dirigjim VII 3 OB
Bazat e orkestrimit I 3 OB
Forma muzikore III 2 OB
Lexim partiturash VII 3 OB
Historia e estetikes se muzikes I 3 OB
Analiza harmonike stilistike III 7 OB
Historia e muzikës orientale 4 ZGJ
Instrumente orientale 4 OP
Lende e lire zgjedhore 2 OP

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Dirigjim VIII 3 OB
Bazat e orkestrimit II 3 OB
Forma muzikore IV 2 OB
Lexim partiturash VIII 3 OB
Historia e estetikes se muzikes II 3 OB
Analiza harmonike stilistike IV 7 OB
Historia e muzikës orientale 4 ZGJ
Instrumente orientale 4 ZGJ
Lende e lire zgjedhore 2 OP