KOMPOZIM

Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Kompozim I 4 OB
Polifoni vokale I 4 OB
Piano I 2 OB
Harmoni I 4 OB
Solfexho I 2 OB
Teknika kompozicionle I 3 OB
Njohuri instrumentesh I 2 OB
Psikologji 4 ZGJ
Notografimi kompjuterik I 4 ZGJ
Lënde e lirë zgjedhore 2 OP

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Kompozim II 4 OB
Polifoni vokale II 4 OB
Piano II 2 OB
Harmoni II 4 OB
Solfexho II 2 ZGJ
Teknika kompozicionale II 3 ZGJ
Njohuri instrumentesh II 2 ZGJ
Pedagogji 4 ZGJ
Notografimi kompjuterik II 4 ZGJ
Lënde e lirë zgjedhore 2 OP

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Kompozim III 4 OB
Orkestrim I 3 OB
Polifoni instrumentale I 4 OB
Harmoni III 4 OB
Teknika kompozicionale III 3 OB
Histori muzike I 2 OB
Solfexho III 2 OB
Instrumente orientale I 4 ZGJ
Hitoria e muzikës orientale I 4 ZGJ
Lënde e lirë zgjedhore III 2 OP

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Kompozim IV 4 OB
Orkestrim II 3 OB
Polifoni instrumentale II 4 OB
Harmoni IV 4 OB
Histori muzike II 2 OB
Teknika kompozicionale IV 3 OB
Solfexho IV 2 OB
Hitoria e muzikës orientale II 4 ZGJ
Lënde e lirë zgjedhore III 2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Kompozim V 5 OB
Orkestrim III 3 OB
Analizë harmonike I 3 OB
Forma muzikore I 3 OB
Histori muzike III 3 OB
Historia e estetikës së muzikës I 3 OB
Instrumente orientale II 4 ZGJ
Historia e muzikës orientale III 4 ZGJ
Lënde e lirë zgjedhore III 2 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Kompozim VI 5 OB
Orkestrim IV 3 OB
Analizë harmonike II 3 OB
Forma muzikore II 3 OB
Histori muzike IV 3 OB
Historia e estetikës së muzikës II 3 OB
Instrumente orientale III 4 ZGJ
Historia e muzikës orientale IV 4 ZGJ
Lënde e lirë zgjedhore III 2 OP

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Kompozim VII 10 OB
Lexim partiturash I 2 OB
Analizë harmonike III 3 OB
Forma muzikore III 3 OB
Histori muzike V 3 OB
Folklor muzikore I 2 OB
Instrumente orientale IV 4 ZGJ
Historia e muzikës orientale V 4 ZGJ
Lënde e lirë zgjedhore III 2 OP

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Kompozim VIII 10 OB
Lexim partiturash II 2 OB
Analizë harmonike IV 3 OB
Forma muzikore IV 3 OB
Histori muzike VI 3 OB
Folklor muzikorë II 2 OB
Instrumente orientale V 4 ZGJ
Lënde e lirë zgjedhore III 2 OP