PIANO

Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Piano I 6 OB
Muzik kamertale I 4 OB
Solfexho I 3 OB
Harmoni I 2 OB
Historia e muzikes I 3 OB
Psikologji 4 ZGJ
Notografimi kompjuterik I 4 ZGJ
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Piano II 6 OB
Muzika kamertale II 4 OB
Solfexho II 3 OB
Harmoni II 2 OB
Historia e muzikës II 3 OP
Pedagogji 4 ZGJ
Notografimi kompjuterik II 4 ZGJ
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Piano III 6 OB
Muzika kamertale III 6 OB
Polifoni vokale I 6 OB
Histori muzike III 6 OB
Solfexho III 3 OB
Njohuri instrumentesh I 3 OB
Parte orkestrale I 3 ZGJ
Hitoria e muzikës orientale I 3 ZGJ
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Piano IV 5 OB
Muzika kamertale IV 4 OB
Polifoni instrumentale 2 OB
Histori muzike IV 3 OB
Solfexho IV 3 OB
Njohuri instrumentesh II 3 OB
Parte orkestrale II 4 ZGJ
Hitoria e muzikës orientale II 4 ZGJ
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Piano V 7 OB
Muzika kamertale V 4 OB
Metodika e mësimit në instrument I 2 OB
Historia e muzikës V 3 OB
Korepetitim I 1 OB
Solfexho V 3 OB
Parte orkestrale III 4 ZGJ
Hitoria e muzikës orientale III 4 ZGJ
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Piano VI 7 OB
Muzika kamertale VI 4 OB
Metodika e mësimit në instrument II 2 OB
Historia e muzikës VI 3 OB
Korepetitim II 1 ZGJ
Solfexho VI 3 ZGJ
Parte orkestrale IV 4 ZGJ
Hitoria e muzikës orientale IV 4 ZGJ
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Piano VII 8 OB
Muzika kamertale VII 4 OB
Metodika e mësimit në instrument III 2 OB
Forma muzikore IV 3 OB
Korepetitim III 1 OB
Parte orkestrale V 4 ZGJ
Hitoria e muzikës orientale V 4 ZGJ
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Piano VIII 8 OB
Muzika kamertale VIII 4 OB
Metodika e mësimit në instrument IV 2 OB
Forma muzikore IV 3 OB
Korepetitim IV 1 OB
Parte orkestrale VI 4 ZGJ
Hitoria e muzikës orientale VI 4 ZGJ
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP