Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Biologjia e qelizës 9 OB
Anatomia e njeriut 5 OB
Kimia e përgjithshme dhe inorganike 5 OB
Informatikë 5 OB
Fizika 4 ZGJ
Gjuhë angleze 4 ZGJ
Lëndë opcionale I 2 OP

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Kimia organike 6 OB
Anatomia dhe morfologjia e bimëve 8 OB
Histologji dhe embriologji 8 OB
Gjuhë frenge 4 ZGJ
Gjuhë gjermane 4 ZGJ
Lëndë opcionale II 2 OP
Lëndë opcionale III 2 OP

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Kimia analitike 5 OB
Biokimia I 9 OB
Zoologjia I 8 OB
Hematologjia 3 ZGJ
Bazat e patofiziologjisë 3 ZGJ
Analiza kimike e mjedisit 3 ZGJ
Enzimologjia 3 ZGJ
Lëndë Opcionale IV 2 OP

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Fiziologjia e përgjithshme 8 OB
Biokimia II 8 OB
Botanika e përgjithshme 3 OB
Zoologjia II 3 OB
Biologjia e acideve nukleike 4 ZGJ
Diagnostika molekulare 4 ZGJ
Bromatologjia 4 ZGJ
Kultura e indeve shtazore 4 ZGJ

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Mikrobiologjia 8 OB
Endokrinologjia dhe neurofiziologjia 7 OB
Kimia instrumentale 7 OB
Biokimia e shtazëve 4 ZGJ
Bakteriologjia 4 ZGJ
Virusologjia 4 ZGJ
Biokimia e bimëve 4 ZGJ

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Fiziologjia krahasuese 7 OB
Biologjia molekulare 8 OB
Fiziologjia e bimëve 7 OB
Citogjenetika 3 ZGJ
Etnoekologjia 3 ZGJ
Etnobotanika 3 ZGJ
Mutagjeneza dhe karcinogjeneza 3 ZGJ
Lëndë opcionale II 2 OP

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Gjenetika 8 OB
Imunologjia 7 OB
Ekologjia e përgjithshme 7 OB
Biodiversiteti 4 ZGJ
Ekologjia mikrobike 4 ZGJ
Inxhinjeringu gjenetikë dhe bioteknologjia 4 ZGJ
Kultura e indeve bimore 4 ZGJ

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Biokimia klinike 9 OB
Ekofiziologjia e bimëve 6 OB
Punim diplome 7 OB
Energjetika e ekosistemit 4 ZGJ
Kimia radiologjike 4 ZGJ
Citogjenetika molekulare 4 ZGJ
Patologjia molekulare 4 ZGJ
Gjuhë shqipe 2 OP