Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Hyrje në pedagogji 6 OB
Hyrje në psikologji I 5 OB
Filozofi e arsimit 5 OB
Standardet e mësimit dhe zhvillimit të hershëm 4 OB
Histori e përgjithshme 3 ZGJ
Gjuhë angleze I 3 ZGJ
Sociologji e arsimit 4 ZGJ
Historia e ideve pedagogjike 3 ZGJ
Logjikë 3 ZGJ

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Pedagogji e përgjithshme 6 OB
Hyrje në psikologji II 5 OB
Teoria dhe praktika e lojës femijërore I 4 OB
Zhvillimi i marrëdhënieve humane mes gjinive 5 OB
Bazat e arsimit inkluziv 4 OB
Gjuhë angleze II 3 ZGJ
Gjuhë maqedone 3 ZGJ
Etikë pedagogjike 3 ZGJ
Arsim ekologjik 3 ZGJ

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Gjuhë shqipe 5 OB
Pedagogji parashkollore I 6 OB
Pedagogji familjare 5 OB
Didaktika e punës me nxënës të talentuar 5 OB
Psikologji zhvillimore 5 ZGJ
Kukullat dhe skenografia 4 ZGJ
Komunikologji pedagogjike 4 ZGJ
Vështirësitë në mësim 3 ZGJ

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Matematikë 5 OB
Teoria dhe praktika e lojës femijërore II 4 OB
Pedagogji parashkollore II 5 OB
Letërsi për fëmijë 4 OB
Psikologji pedagogjike 3 ZGJ
Bazat e mësimdhënies të shkencave natyrore 3 ZGJ
Lojrat skenike 3 ZGJ
Dizajni pedagogjik 3 ZGJ
Etnologjia 2 OP
Flora dhe fauna e Maqedonisë 2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Didaktikë I 6 OB
Hulumtimet aksionale në moshën parashkollore 4 OB
Fëmija hulumtues i natyrës I 4 OB
Didaktika e punës edukativo-arsimore e artit figurativ I me praktikë pedagogjike
4 OB
Metodika e punës edukative 3 OB
Teori e muzikës 3 ZGJ
Punëtoritë kreative për të të shprehurit gjuhësor 3 ZGJ
Risocializimi pedagogjik 3 ZGJ
Pedagogji krahasuese 3 ZGJ

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Didaktikë II 5 OB
Didaktika e punës edukativo-arsimore e kulturës së të shprehurit I me praktikë pedagogjike
4 OB
Didaktika e punës edukativo-arsimore e
matematikës I me praktikë pedagogjike
3 OB
Fëmija hulumtues i natyrës II 3 OB
Didaktika e punës edukativo-arsimore e artit figurativ II me praktikë pedagogjike
3 OB
Didaktika e punës edukativo-arsimore e artit muzikor me praktikë pedagogjike
3 OB
Legjislacioni në arsim 3 ZGJ
Statistikë pedagogjike 3 ZGJ
Sistemet arsimore 3 ZGJ
Modele të mësimit kreativ 3 ZGJ
Historia BE-së 2 OP
Kulturë e gjuhës shqipe dhe civilizim 2 OP

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Didaktika e punës edukativo-arsimore e kulturës së të shprehurit II me praktikë pedagogjike
6 OB
Didaktika e punës edukativo-arsimore e
matematikës II me praktikë pedagogjike
6 OB
TIK-u në punën edukative-arsimore 5 OB
Didaktika e mësimdhënies së arsimit fizik I me praktikë pedagogjike
4 OB
Teknologjia arsimore 3 ZGJ
Këshillim dhe orientim 3 ZGJ
Kultura e mediave 3 ZGJ
Didaktika e punës me klasë të kombinuara 3 ZGJ
Dokimologji 2 OP

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Didaktika e punës edukativo-arsimore e kulturës së të shprehurit III me praktikë pedagogjike
4 OB
Didaktika e punës edukativo-arsimore e
matematikës III me praktikë pedagogjike
3 OB
Didaktika e punës edukative arsimore të arsimit fizik II
3 OB
Ndjekja e përparimit të fëmijëve 3 OB
Punimi i diplomës 5 OB
Menaxhim i arsimit 3 ZGJ
Pedagogji e kohës së lirë 3 ZGJ
Andragogji 3 ZGJ
Bashkëpunimi mes familjes dhe institucioneve edukativo-arsimore
3 ZGJ
Qasje në punën sociale 2 OP