Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Hyrje në edukim special dhe rehabiltim 6 OB
Fiziologjia me anatomi funksionale 4 OB
Neuropsikologji 4 OB
Pedagogji 4 OB
Psikologji e përgjitshme 4 OB
Filozofi 4 ZGJ
Logjkë 4 ZGJ
Gjuhë shqipe 4 ZGJ
Kulturë fizike I 4 ZGJ

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Praktika inkluzive 5 OB
Surdologji 5 OB
Hyrje në edukimin e fëmijëve me dëmtime në të parë 5 OB
Psikologji zhvillimore 5 OB
Antropologji 4 OB
Sociologji 4 ZGJ
Kulturë fizike II 4 ZGJ
Gjuhë angleze I 4 ZGJ
Gjuhë maqedone 4 ZGJ
Sociologji e kulturës 2 OP

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Gjenetikë humane 5 OB
Hyrje në edukimin e fëmijëve me retardim mental 5 OB
Intervenimi i hershëm, edukimi dhe rehabilitim me anë të lojës tek fëmijët me invaliditet trupor
5 OB
Vlersimi në edukim dhe rehabilitim 5 OB
Bazat e mjeksisë të personave me invaliditet 4 ZGJ
Somatopedia 4 ZGJ
Familja dhe rehabilitimi 4 ZGJ
Estetika 4 ZGJ
Gjuhë angleze I 2 OP
E drejta e organizatave joqeveritare 2 OP

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Logopedi 5 OB
Gjuha e shenjave 5 OB
Puna edukativo-arsimore në konvikte 5 OB
Metodika e punës për persona me dëmtime të rënda dhe të kombinuara 5 OB
Psikologji pedagogjike 4 ZGJ
Shëndeti mental 4 ZGJ
Gjuhë angleze II 4 ZGJ
Pedagogji parashkollore 4 ZGJ
Gjuhë angleze 2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Metodika e punës së nxënësve me dëmtime të lehta intelektuale 5 OB
Metodologji 5 OB
Riedukimi i psikomotorikës 5 OB
Metodika e mësimit të të folurit tek fëmijët me dëmtim në dëgjim 5 OB
Didaktika 4 ZGJ
Menaxhimi i arsimit 4 ZGJ
Etika 4 ZGJ
Të drejtat e njeriut 4 ZGJ
Gjuhë shqipe 2 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Metodika e punës me fëmijë me dëmtime në të parë 5 OB
Vështirësitë në mësim 5 OB
Orientimi profesional, aftësim dhe punësim 5 OB
Terapia okupative 5 OB
Dokimologji 4 ZGJ
Didaktika andragogjike 4 ZGJ
Teknologjia asistive 4 ZGJ
Metodika e punës edukative 4 ZGJ
Komunikimi multietnik 2 OP

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Metodika e punës me nxënës të shurdhër dhe gjysëm të shurdhër 5 OB
Statistika 5 OB
Psikologjia e personave me pengesa në zhvillim 5 OB
Shkrimi i Brajlit 5 OB
Hulumtimet kualitative 4 ZGJ
Sociologjia e kulturës 4 ZGJ
Komunikimi 4 ZGJ
Partneriteti me familjen 4 ZGJ
Shkenca mbi ushqimin 2 OP

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Spektri i autizmit 5 OB
Metodika e punës me nxënës me çrregullime motorike 5 OB
Punimi i diplomës 10 OB
Andragogjia 4 ZGJ
Puna në grupe 4 ZGJ
Psikologjia sociale 4 ZGJ
Metodika e mësimit klasor 4 ZGJ
Higjiena 2 OP