Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Kursi hyrës 3 OB
Kimi e përgjithshme dhe inorganike 8 OB
Matematikë 5 OB
Biologji e përgjithshme dhe qelizore 5 OB
Biofizikë 7 OB
Gjuhë angleze I 2 OB

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Statistikë e zbatuar 3 OB
Botanikë farmaceutike 7 OB
Kimi analitike 8 OB
Bazat e kimisë organike 8 OB
Evaluimi i substancave farmakopeale 2 OB
Gjuhë angleze II 2 OB

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Analiza instrumentale farmaceutike 7 OB
Kimi bioorganike 10 OB
Anatomi 5 OB
Farmaci sociale dhe metodologji 2 OB
Kimi fizike 6 OB

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Fiziologji 4 OB
Mikrobiologji 4 OB
Bazat e imunologjisë 3 OB
Fitokimi 7 OB
Kimi farmaceutike I 7 OB
Biokimi 5 OB

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Bazat e teknologjise farmaceutike 8 OB
Farmakognozi 9 OB
Patologji me patofiziologji 7 OB
Bazat e farmakologjisë 6 OB

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Teknologji farmaceutike 10 OB
Bazat e fitoterapisë 3 OB
Kimi farmaceutike II 7 OB
Projekt individual 4 OB
Shendeti publik 2 ZGJ
Higjienë 2 ZGJ
Analiza e drogave 2 ZGJ
Farmakoekonomi 2 ZGJ
Historia e farmacisë 2 ZGJ
Bazat e ekologjisë 2 ZGJ
Farmakoepidemiologji 2 ZGJ
Kozmetologji 2 ZGJ

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Teknologji farmaceutike-Kurs i lartë 8 OB
Biofarmaci 7 OB
Kimi farmaceutike III 10 OB
Ushqimi dhe të ushqyerit 5 OB

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Hyrje në farmaci klinike 5 OB
Toksikologji 8 OB
Legjislacion dhe analitika e barnave 9 OB
Biokimi klinike 5 OB
Farmakoinformatikë 3 OB

Semestri IX

LËNDA ECTS STATUSI
Farmaci klinike dhe terapeutikët 10 OB
Moduli I:Teknologji farmaceutike – Proceset e prodhimtarisë së formave farmaceutike të dozuara
5 ZGJ
Moduli I:Teknologji farmaceutike – Formulimi i barnave stabile 5 ZGJ
Moduli I:Teknologji farmaceutike – Sistemet bashkëkohore për transport dhe orientim të substancave vepruese
5 ZGJ
Moduli I:Teknologji farmaceutike – Format me çlirim të
kontrolluar
5 ZGJ
Moduli I:Teknologji farmaceutike – Paraformuli farmaceutik 5 ZGJ
Moduli I:Teknologji farmaceutike – Formulimi i sistemeve
transportuese për peptidet dhe proteinat
5 ZGJ
Moduli I:Teknologji farmaceutike – Prodhimi industrial dhe sigurimi i kualitetit të formave farmaceutike të dozuara
5 ZGJ
Moduli I:Teknologji farmaceutike – Validimi i prodhimit të
formave farmaceutike të dozuara
5 ZGJ
Moduli I:Teknologji farmaceutike – Farmakokinetika/Farmakodinamika
5 ZGJ
Moduli I:Teknologji farmaceutike – Farmakokinetika klinike 5 ZGJ
Moduli I:Teknologji farmaceutike – Bioteknologjia farmaceutike 5 ZGJ
Moduli II:Kontroll i kulaitetit të barnave – Regjistrimi i
barnave
5 ZGJ
Moduli II:Kontroll i kualitetit të barnave – Stabiliteti i barnave 5 ZGJ
Moduli II:Kontroll i kualitetit të barnave – Kimia bioanalitike 5 ZGJ
Moduli II:Kontroll i kualitetit të barnave – Analiza
farmaceutike
5 ZGJ
Moduli III: Farmakognozi – Fitoterapi (kurs i lartë) 5 ZGJ
Moduli III: Farmakognozi – Metodat fitokimike 5 ZGJ
Moduli III: Farmakognozi – Etnofarmakologji 5 ZGJ
Moduli III: Farmakognozi – Metodat farmakologjike në
hulumtimet fitoterapeutike
5 ZGJ
Moduli III: Farmakognozi – Biodiveziteti bimor dhe mbrojtja e resurseve gjenetike
5 ZGJ
Moduli IV:Shkencat biomolekulare – Monitorimi i barnave
terapeutik dhe toksikologjia
5 ZGJ
Moduli IV:Shkencat biomolekulare – Helmimet: parandalimi, diagnoza dhe trajtimi
5 ZGJ
Moduli IV:Shkencat biomolekulare – Toksikologjia e barnave 5 ZGJ
Moduli IV:Shkencat biomolekulare – Nderveprimet bar-ushqim 5 ZGJ
Moduli IV:Shkencat biomolekulare – Farmakogjenetika 5 ZGJ
Moduli IV:Shkencat biomolekulare – Metodat në biologjinë molekulare
5 ZGJ
Moduli V: Farmaci sociale – Dispenzimi i barnave, komunikimi dhe teoritë e kujdesit shëndetësor
5 ZGJ
Moduli V:Farmaci sociale – Zhvillimi i barnave klinik 5 ZGJ
Moduli V:Farmaci sociale – E drejta e pronës intelektuale në shkencat farmaceutike
5 ZGJ
Moduli VI:Kimi farmaceutike – Kimia mjekësore 5 ZGJ
Moduli VI:Kimi farmaceutike – Kimia strukturale 5 ZGJ
Moduli VI:Kimi farmaceutike – Kimi organike-kurs i lartë 5 ZGJ
Moduli VII:Kurs i obligueshëm për programin magjistër i
shkencave të farmacisë – Të shkruarit, etika dhe filozofia e shkencës
5 ZGJ

Semestri X

LËNDA ECTS STATUSI
Opcioni A – Praktikë profesionale 20 ZGJ
Opcioni B – Praktikë laboratorike 20 ZGJ