GJUHË DHE LETËRSI TURKE

Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Fonetikë dhe hyrje në morfologjinë arabe 5 OB
Fonetikë dhe fonologji e gjuhës turke 5 OB
Arabishtja bashkëkohore I 5 OB
Turqishtja bashkëkohore I 5 OB
Gjuhë shqipe 2 OB
Hyrje në filologjinë orientale 3 ZGJ
Historia e Perandorisë Osmane 3 ZGJ
Gjuhë e huaj I 3 ZGJ
Të drejtat e njeriut 2 OP

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Morfologji e gjuhës arabe I 5 OB
Morfologji e gjuhës turke I 5 OB
Arabishtja bashkëkohore II 5 OB
Turqishtja bashkëkohore II 5 OB
Gjuhë maqedone 2 OB
Historia e shkrimeve arabe 3 ZGJ
Historia e religjioneve 3 ZGJ
Gjuhë e huaj II 3 ZGJ
Komunikim dhe marrëdhëniet me publikun 2 OP

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Morfologji e gjuhës arabe II 5 OB
Morfologji e gjuhës turke II 5 OB
Arabishtja bashkëkohore III 5 OB
Turqishtja bashkëkohore III 5 OB
Civilizimi Islam I 4 ZGJ
Hyrje në gjuhën perse 2 ZGJ
Institucionet kulturore dhe arsimore në përiudhen osmane 2 ZGJ
Estetika dhe historia e muzikës 2 OP

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Morfosintaksa e gjuhës arabe 5 OB
Morfosintaksa e gjuhës turke 5 OB
Arabishtja bashkëkohore IV 5 OB
Turqishtja bashkëkohore IV 5 OB
Civilizimi Islam II 4 OB
Shkrimtarët shqiptar në gjuhët orientale 2 ZGJ
Hyrje në letërsinë perse 2 ZGJ
Historia e artit 2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Sintaksa e gjuhës turke I 6 OB
Turqishtja bashkëkohore V 5 OB
Gjuhë osmane I 6 OB
Letërsi e vjetër turke 4 OB
Letërsi popullore turke I 3 ZGJ
Letërsi turke për fëmijë I 3 ZGJ
Hyrje në filozofinë Islame 4 ZGJ
Pedagogji 4 ZGJ
Historia e BE-së 2 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Sintaksa e gjuhës turke II 6 OB
Turqishtja bashkëkohore VI 5 OB
Gjuhë osmane II 6 OB
Letërsi klasike turke 4 OB
Letërsi popullore turke II 4 ZGJ
Letërsi turke për fëmijë II 4 ZGJ
Didaktikë 4 ZGJ
Psikologji 4 ZGJ
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Letërsi bashkëkohore turke 6 OB
Turqishtja bashkëkohore VII 5 OB
Metodika e mësimit të gjuhës dhe letërsisë turke I 5 OB
Dialektologjia e gjuhës turke I 6 OB
Letërsi turke në Ballkan 4 ZGJ
Analiza e teksteve osmane 4 ZGJ
Teoria e letërsisë 4 ZGJ
XXX XXX XXX

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Gjuha në mediat turke 4 OB
Turqishtja bashkëkohore VIII 3 OB
Metodika e mësimit të gjuhës dhe letërsisë turke II 3 OB
Dialektologjia e gjuhës turke II 4 OB
Punim Diplome 10 OB
Të folmet turke në Ballkan 3 ZGJ
Letërsi e sufizmit 3 ZGJ
Leksikologji dhe frazeologji e gjuhës turke 3 ZGJ