Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Hyrje në filozofi 4 OB
Filozofi antike 6 OB
Hyrje në sociologji I 4 OB
Hyrje në logjikë 4 OB
Hyrje në psikologji 4 OB
Terminologji filozofike 3 ZGJ
Hyrje në komunikim 3 ZGJ
Gjuhë angleze I 3 ZGJ
Gjuhë shqipe 3 ZGJ
Gjuhë shqipe 2 OP

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Filozofi mesjetare 6 OB
Hyrje në sociologji II 4 OB
Filozofia e arsimit 4 OB
Logjikë simbolike 4 OB
Psikologji sociale 4 OB
Filozofi sociale 3 ZGJ
Terminologji sociologjike 3 ZGJ
Gjuhë angleze II 3 ZGJ
Gjuhë maqedone 3 ZGJ
Komunikimi multietnik 2 OP

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Filozofia e kohës së re 6 OB
Teoritë sociologjike klasike 4 OB
Metodologji e përgjithshme 4 OB
Filozofi morali
4 OB
Filozofi e politikës 4 OB
Sociologji politike 3 ZGJ
Mediumet dhe shoqëria 3 ZGJ
Histori e përgjithshme 3 ZGJ
Humanizimi i marrëdhënieve midis gjinive 3 ZGJ
Gjuhë maqedone 2 OP

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Filozofi bashkëkohore 6 OB
Teoritë sociologjike bashkëkohore 4 OB
Epistemologji 4 OB
Teoritë etike 4 OB
Antropologji 4 OB
Filozofi e historisë 3 ZGJ
Bazat e gazetarisë 3 ZGJ
Sistemet politike 3 ZGJ
Etika ekologjike 3 ZGJ
Gjuhë frenge 2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Drejtimet filozofike bashkëkohore I 6 OB
Estetikë I 6 OB
Antropologji filozofike 5 OB
Pedagogji 5 OB
Filozofi e kulturës 3 ZGJ
Filozofi e së drejtës 3 ZGJ
Sistemet religjioze 3 ZGJ
Teoritë dhe modelet e demokracisë 3 ZGJ
E drejta e organizatave joqeveritare 2 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Drejtimet filozofike bashkëkohore II 6 OB
Estetikë II 6 OB
Filozofi e religjionit 5 OB
Didaktikë 5 OB
Filozofi e teknikës 3 ZGJ
Multikulturalizmi dhe shoqëria 3 ZGJ
Politikë sociale 3 ZGJ
Civilizimi europian 3 ZGJ
Etika në administratën shtetërore 2 OP

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Filozofi ekzistencialiste 6 OB
Metodika e mësimdhënies së filozofisë I 5 OB
Aksiologji 5 OB
Filozofi e gjuhës 5 OB
Probleme të estetikës bashkëkohore 3 ZGJ
Filozofia e globalizmit 3 ZGJ
Filozofia e të drejtave të njeriut 3 ZGJ
Antropologji sociale 3 ZGJ
Ekologji sociale 3 ZGJ

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Filozofi postmoderne 4 OB
Metodika e mësimdhënies së filozofisë II 4 OB
Ontologji 3 OB
Punim Diplome 10 OB
Problemet e etikës bashkëkohore 3 ZGJ
Filozofia e barazisë gjinore 3 ZGJ
Filozofia e shkencës 3 ZGJ
Filozofia e menaxhimit 3 ZGJ
Etnologjia 3 ZGJ