Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Fizikë e përgjithshme I 9 OB
Analizë matematike I 7 OB
Kimi e përgjithshme I 7 OB
Hyrje në gjuhë programore 5 OB
Gjuhë angleze I 2 ZGJ
Gjuhë gjermane I 2 ZGJ
Gjuhë frënge I 2 ZGJ

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Fizikë e përgjithshme II 9 OB
Analizë matematike II 7 OB
Kimi e përgjithshme II 7 OB
Algjebër lineare 5 OB
Gjuhë angleze II 2 ZGJ
Gjuhë gjermane II 2 ZGJ
Gjuhë frenge II 2 ZGJ

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Fizikë e përgjithshme III 10 OB
Fizika e ambientit jetësor 5 OB
Metodat matematike në fizikë I 7 OB
Analizë numerike 3 ZGJ
Kimi analitike 3 ZGJ
Gjeometri analitike 3 ZGJ
Hyrje në filozofi 2 OP
Akustika 3 ZGJ
Gjuhë programore e avancuar 2 ZGJ

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Fizikë e përgjithshme IV 9 OB
Mekanikë teorike 7 OB
Hyrje në fizikë moderne 6 OB
Statistika dhe bazat e matjeve fizike 3 ZGJ
Hyrje në astrofizikë 3 ZGJ
Meteorologji 3 ZGJ
Futboll i vogël 2 OP
Kimi fizike 3 ZGJ

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Fizikë atomike 7 OB
Elektrodinamikë teorike 7 OB
Fizikë statistike I 6 OB
Spektroskopi 5 ZGJ
Elektrokimi 3 ZGJ
Fizikë e energjive 3 ZGJ
Teoria speciale e relativitetit 5 ZGJ
Etika në biznes 2 ZGJ

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Mekanikë kuantike 7 OB
Fizikë e trupit të ngurtë 7 OB
Fizikë bërthamore 5 OB
Elektronikë digjitale 4 ZGJ
Hyrje në fizikën e materialeve 4 ZGJ
Elektroteknikë 4 ZGJ
Psikologji 2 ZGJ
Komunikimi dhe marrëdhënia me publikun 2 OP

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Metodika e mësimdhënies së fizikës I 8 OB
Eksperimente demonstruese nga fizika I 7 OB
Hyrje në nanoteknologji 4 ZGJ
Fizika e mbrojtjes nga rrezatimi 4 ZGJ
Fizika e detektorëve 4 ZGJ
Historia e fizikës 4 ZGJ
Filozofia e shkencave natyrore 4 ZGJ
Pedagogji 3 ZGJ
Fizika e gjysmëpërçuesëve 4 ZGJ
Teoria e përgjithshme e relativitetit 4 ZGJ

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Metodika e mësimdhënies së fizikës II 4 OB
Eksperimente demonstruese nga fizika II 5 OB
Organizimi i punës praktike 5 OB
Zbatimi i kompjuterëve në mësimdhënien e fizikës 4 ZGJ
Gjuhë shqipe/Gjuhë maqedone 2 OP
Biofizikë 4 ZGJ
Fizika e grimcave elementare 4 ZGJ
Metoda analitike nga fizika 4 ZGJ
Gjuhë shqipe 2 OP