Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Hyrje në gjeografi 7 OB
Hartografi teorike 6 OB
Gjeologji e përgjithshme 5 OB
Klimatologji 6 OB
Gjeografi matematike 3 ZGJ
Gjuhë angleze I 3 ZGJ

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Hartografi praktike 7 OB
Hidrogjeografi 6 OB
Meteorologji 6 OB
Gjeografia e mjedisit jetësor 5 OB
Gjeografi historike 3 ZGJ
Gjuhë angleze II 3 ZGJ

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Gjeomorfologji strukurore 6 OB
Demogjeografi I 6 OB
Gjeografia e vendbanimeve I 5 OB
Gjeografia ekonomike 5 OB
Gjeografia industriale 4 ZGJ
Biogjeografia 4 ZGJ

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Gjeomorfologjia dinamike 7 OB
Demogjeografi II 6 OB
Gjeografia e vendbanimeve II 6 OB
Gjeografia turistike 5 OB
Gjeografia e aplikuar 4 ZGJ
Gjeografia rurale 4 ZGJ
Futboll i vogël 2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Gjeografia fizike e Republikës së Maqedonisë 7 OB
Bazat e gjeografisë regjionale 7 OB
Sistemet e informacionit gjeografik 6 OB
Regjionet turistike në botë 4 ZGJ
Gjeografia e Ballkanit 4 ZGJ
Etika në biznes 2 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Gjeografia socio-ekonomike e Republikës së Maqedonisë 7 OB
Gjeografia regjionale e Botës I 7 OB
Gjeografia e komunikacionit 6 OB
Gjeografia e Unionit Evropian 4 ZGJ
Gjeografia agrare 4 ZGJ
Komunikimi dhe marrëdhënia me publikun 2 OP

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Gjeografia regjionale e Botës II 8 OB
Metodika e mësimit të gjeografisë 8 OB
Pedagogji 3 OB
Bazat e gjeografisë së globalizimit 4 ZGJ
Lojrat elementare 2 OP

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Planifikim hapësinor 8 OB
Metodika e gjeografisë me hospitim 8 OB
Psikologji 3 OB
Gjeografia politike 4 ZGJ
Gjuhë shqipe 2 OP