Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Hyrje në TI 5 OB
Programimi I 7 OB
Qarqet Logjike I 6 OB
Kalkulus I 5 OB
Strukturat Diskrete I 5 OB
Gjuhe angleze I 2 ZGJ
Gjuhë gjermane I 2 ZGJ
Gjuhë frenge I 2 ZGJ

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Programimi II 7 OB
Qarqet Logjike II 7 OB
Kalkulus II 5 OB
Strukturat Diskrete II 5 OB
Gjuhë angleze II 2 ZGJ
Gjuhë gjermane II 2 ZGJ
Gjuhë frenge II 2 ZGJ
Internet 4 ZGJ
Aplikaconet kompjuterike 4 ZGJ

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Struktura e të dhënave 6 OB
Bazat e të dhënave 6 OB
Arkitektura e Kompjuterëve 6 OB
Probabilitet dhe statistikë 4 OB
Web Dizajn 4 ZGJ
Fizika 4 ZGJ
Kalkulus III 4 ZGJ
Strukturat Diskrete III 4 ZGJ

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Programimi në objekte dhe vizuel 6 OB
Sistemet Operative 6 OB
Teknologjitë multimediale 6 OB
e-Biznes 5 OB
Futboll i vogël 2 OP
Teoria e algoritmeve 5 ZGJ
Shkrim akademik 5 ZGJ

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Rrjetat kompjuterike 6 OB
Inxhinieria softuerike 6 OB
Pedagogji me didaktikë 2 OB
Etika në biznes 2 OP
Web programim 7 ZGJ
Interaksioni njeri-kompjuter 7 ZGJ
Softuer aplikativ 7 ZGJ
Etika në TI 7 ZGJ

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Grafika kompjuterike 6 OB
Mësimi elektronik 7 OB
Psikologji 2 OB
Komunikimi dhe marrëdhënia me publikun 3 OP
Teoria e informacioneve 6 ZGJ
Kompjuterët në arsim 6 ZGJ
Modulim dhe simulim 6 ZGJ
Sistemet e informacionit 6 ZGJ
Sistemi operativ i rrjetave dhe softueri i rrjetave 6 ZGJ

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Softuer arsimor 6 OB
Metodika në mësimdhënien e informatikës me hospitim 5 OB
Mësimi në distancë 6 OB
Lojërat elementare 3 OP
Teoria e kodimit dhe kriptografia 5 ZGJ
Përpunimi digjital i sinjalit 5 ZGJ
Programimi i lojërave kompjuterike 5 ZGJ
Sistemet e komunikimit dhe teknologjive në arsim 5 ZGJ

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Menaxhimi me projektet softuerike 5 OB
Menaxhimi me rrjetin kompjuterike 5 OB
Metodat e intelegjencës biznesore 4 OB
Punim Diplome 6 OB
Gjuhë shqipe 2 OP
Hulumtimi operacional 4 ZGJ
Programimi në MATLAB 4 ZGJ
Sistemet kompjuterike në arsim 4 ZGJ
Intelegjenca artificiale 4 ZGJ
Teknologjitë pa tel 4 ZGJ