Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Hyrje në kriminalistikë 7 OB
E drejta kushtetuese 5 OB
Kriminologjia 6 OB
E drejta policore 4 OB
Gjuhë e huaj – gjuhë angleze I 3 ZGJ
Edukim special fizik I 3 ZGJ
Fillet e së drejtës 3 ZGJ
Kriminaliteti ekologjik 3 ZGJ
Etika në administratën shtetërore 2 OP

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Sistemet e sigurisë 6 OB
Taktika kriminalistike I 6 OB
Edukimi praktik I 5 OB
E drejta penale 5 OB
Gjuhë e huaj – gjuhë angleze II 3 ZGJ
Informatikë 3 ZGJ
Të drejtat e njeriut 3 ZGJ
Edukimi special fizik II 3 ZGJ
Integrimet ekonomike evropiane 2 OP

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Zbulimi – Intelegjenca kriminalistike 6 OB
Menaxhimi me krizat 5 OB
Patologjia sociale 5 OB
Taktika kriminalistike II 6 OB
Edukimi special fizik III 3 ZGJ
Etika dhe denontologjia 3 ZGJ
Menaxhmenti detektiv 3 ZGJ
Shërbimet e zbulimit – intelegjencës 3 ZGJ
Komunikimi dhe marrëdhëniet me publikun 2 OP

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Forenzika – teknika kriminalistike 6 OB
Krimi i organizuar dhe terrorizmi 5 OB
Psikologjia kriminalistike 5 OB
Menaxhmenti policor 6 OB
Marrëdhëniet ndërkombëtare me bashkëpunimin
ndërkombëtar policor
3 ZGJ
Edukimi praktik II 3 ZGJ
Edukimi special fizik IV 3 ZGJ
Psikopatologjia kriminalistike 3 ZGJ
Hyrje në informatikë 2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Metodika e kriminalistikës 7 OB
Penologjia 7 OB
Përdorimi i armëve 5 OB
Parlamentarizmi në Republikën e Maqedonisë 5 OB
Mjekësia kriminalistike 3 ZGJ
Edukimi special fizik V 3 ZGJ
Parandalimi i konflikteve dhe zgjidhja paqësore e
kontesteve
3 ZGJ
Integrimi i sigurisë euroatlantike 3 ZGJ

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
E drejta e procedurës penale 6 OB
E drejta humanitare ndërkombëtare dhe e drejta e
luftës
6 OB
Hetimet detektive 6 OB
Viktimologjia 6 OB
Edukimi special fizik III 3 ZGJ
E drejta ndërkombëtare penale 3 ZGJ
E drejta kushtetuese krahasuese 3 ZGJ
Teknika operative dhe mjetet 3 ZGJ