Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Bazat e ekonomisë 8 OB
E drejta afariste 8 OB
Matematik për ekonomist 8 OB
Teknologji informative 6 ZGJ
Edukat fizike 6 ZGJ

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Mikroekonomi 7 OB
Bazat e menaxhmentit 7 OB
Bazat dhe principet e kontabilitetit 6 OB
Gjuhe angleze 1 5 OB
Ndërmarrësia 5 ZGJ
Etik afariste 5 ZGJ

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Makroekonomi 6 OB
Bazat e marketingut 6 OB
Statistik për ekonomist 6 OB
Gjuhë angleze 2 4 OB
Bazat e financave 4 ZGJ
Marëdhëniet me publikun 4 ZGJ
Menaxhmenti i sektorit publik 4 ZGJ

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Strategjia e marketingut 6 OB
Kërkimet e marketingut 6 OB
Kontabiliteti financiar 5 OB
Marketingu i komunikimit dhe promocioni 5 ZGJ
Menaxhimi i investimeve 5 ZGJ
Sjellje organizative 5 ZGJ
Lëndë opcionale-Fudbolli i vogël 3 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Ekonometri 5 OB
Vendosje biznisore 6 OB
Menaxhmenti strategjik 5 OB
Sjellje e konsumatorëve 6 OB
Marketing menaxhment 3 ZGJ
Biznesi ndërkombëtar 3 ZGJ
Planifikimi i marketingut 3 ZGJ
Lëndë opcionale-Të drejtat e njeriut 2 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Lëndë opcionale-Të drejtat e njeriut 6 OB
Menaxhimi i organizatës 6 OB
Kërkime operacionale 4 OB
Marketingu i turizmit 4 ZGJ
Modelet e marketingut 4 ZGJ
 Financat ndërkombëtare  4  ZGJ
Menaxhmenti ndërkombëtar 4 ZGJ
Lëndë opcionale-Gjeografia urbane 2 OP

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
E-marketingu 6 OB
Marketing politika e çmimeve 5 OB
Praktik profesionale 6 OB
Marketing shërbime 5 OB
Financa publike 4 ZGJ
Menaxhimi i projekteve 4 ZGJ
Lëndë opcionale-Sociologjia politike 4 OP

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Distribucioni 6 OB
Menaxhimi i burimeve njerëzore 5 OB
Punim diplome 7 OB
Sistemet informative të marketingut 5 ZGJ
Kontabiliteti menaxherial 5 ZGJ
Menaxhimi i produktit 5 ZGJ
Lëndë opcionale-Kultura dhe civilizimi shqiptarë 2 OP