Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Analizë matematike I 6 OB
Algjebër 6 OB
Matematikë diskrete 4 OB
Bazat e informatikës 6 OB
Menaxhimi i biznesit të vogël dhe të mesëm 6 OB
Gjuhë angleze I 2 ZGJ
Gjuhë gjermane I 2 ZGJ
Gjuhë frënge I 2 ZGJ

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Analizë matematike II 6 OB
Algjebër lineare I 6 OB
Hyrje në programim 5 OB
Programim linear 5 OB
Mikroekonomi 6 OB
Gjuhë angleze II 2 ZGJ
Gjuhë gjermane II 2 ZGJ
Gjuhë frënge II 2 ZGJ

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Analizë matematike III 6 OB
Bazat e probabilitetit 5 OB
Makroekonomi 5 OB
Kombinatorikë 4 ZGJ
Algjebër lineare II 4 ZGJ
Matematikë numerike 4 ZGJ
Bazat e menaxhmentit 4 ZGJ
Hyrje në filozofi 2 OP

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Matematikë financiare 6 OB
Teori e probabilitetit 6 OB
Menaxhmenti bankar 6 OB
Kontabilitet 6 OB
Baza të të dhënave 4 ZGJ
Analizë matematike IV 6 ZGJ
Biznes ndërkombëtar 4 ZGJ
Analizë numerike 4 ZGJ
Futboll i vogël 2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Statistikë 5 OB
Biznes elektronik 5 OB
Menaxhment financiar 4 ZGJ
Praktikum financiar 5 ZGJ
Teoria e lojërave 4 ZGJ
Ekuacionet diferenciale të zakonshme 5 ZGJ
Programimi në WEB 4 ZGJ
Etika në biznes 2 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Statistikë për ekonomistë dhe menaxherë 6 OB
Procese stokastike 7 OB
Financa publike 4 ZGJ
Menaxhimi i riskut dhe sigurimit 4 ZGJ
Marketing 4 ZGJ
Ekonometri 4 ZGJ
Teoria e algoritmeve 4 ZGJ
Punim diplome 5 OB