Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Hyrje në pedagogji 6 OB
Hyrje në psikologji I 5 OB
Filozofi 5 OB
Histori e përgjithshme 5 OB
Histori e ideve pedagogjike 3 ZGJ
Gjuhë angleze I 3 ZGJ
Sociologji e arsimit 3 ZGJ
Histori e arsimit shqiptar 3 ZGJ
Logjikë 3 ZGJ

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Pedagogji e përgjithshme 6 OB
Hyrje në psikologji II 5 OB
Antropologji 4 OB
Komunikologji pedagogjike 5 OB
Pedagogji speciale 4 OB
Gjuhë angleze II 3 ZGJ
Gjuhë maqedone 3 ZGJ
Etikë pedagogjike 3 ZGJ
Kulturë e mediave 3 ZGJ

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Didaktikë I 6 OB
Gjuhë shqipe 5 OB
Pedagogji parashkollore 5 OB
Pedagogji familjare 5 OB
Psikologji zhvillimore 5 ZGJ
Higjienë shkollore 4 ZGJ
Arsim multikulturor 4 ZGJ
Vështirësitë në mësim 3 ZGJ

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Didaktikë II 6 OB
Pedagogji shkollore 5 OB
Tendencat bashkëkohore në arsim 5 OB
Psikologji pedagogjike 4 OB
Letërsi për fëmijë 3 ZGJ
Bazat e mësimdhënies në shkencat natyrore 3 ZGJ
Demokratizimi i shkollës 3 ZGJ
Dizajn pedagogjik 3 ZGJ
Lojrat skenike 2 OP
Komunikimi dhe marrëdhëniet me publikun 2 OP
Menaxhimi me stresin 2 OP
Flora dhe fauna e Maqedonisë 2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Matematikë 5 OB
Metodologjia e hulumtimeve pedagogjike 5 OB
Didaktika e mësimdhënies së DNSH-së I me praktikë pedagogjike
4 OB
Didaktika e mësimdhënies së artit figurativ I me praktikë pedagogjike
4 OB
Metodika e punës edukative 4 OB
Teoria e muzikës 3 ZGJ
Metodika e mësimit me nxënës me nevoja të posaçme 3 ZGJ
Risocializim pedagogjik 3 ZGJ
Pedagogji krahasuese 3 ZGJ
Histori e BE-së 2 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Didaktika e mësimdhënies së gjuhës amtare I me praktikë pedagogjike
4 OB
Didaktika e mësimdhënies së matematikës I me praktikë pedagogjike
4 OB
Didaktika e mësimdhënies së DNSH-së II me praktikë pedagogjike
4 OB
Didaktika e mësimdhënies së artit fugurativ II me praktikë pedagogjike
4 OB
Didaktika e mësimdhënies së artit muzikor me praktikë pedagogjike
3 OB
Didaktika e punës me nxënës të talentuar 3 OB
Legjislacioni në arsim 3 ZGJ
Statistikë pedagogjike 3 ZGJ
Sistemet arsimore 3 ZGJ
Modele të mësimit kreativ 3 ZGJ
Kultura e gjuhës shqipe dhe civilizimi 2 OP

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Didaktika e mësimdhënies së gjuhës amtare II me praktikë pedagogjike
6 OB
Didaktika e mësimdhënies së matematikës II me praktikë pedagogjike
6 OB
Mësimi gjatë gjithë jetës 5 OB
Bazat e arsimit fizik me metodikë I 5 OB
Teknologjia arsimore 3 ZGJ
Këshillim dhe orientim 3 ZGJ
Arsim ekologjik 3 ZGJ
Didaktika e punës me klasë të kombinuara 3 ZGJ
Histori e artit 2 OP

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Didaktika e mësimdhënies së gjuhës amtare III me praktikë pedagogjike
4 OB
Didaktika e mësimdhënies së matematikës III me praktikë pedagogjike
4 OB
Bazat e arsimit fizik me metodikë II 3 OB
Dokimologji 3 OB
Punim diplome 5 OB
Menaxhim i arsimit 3 ZGJ
Pedagogji e kohës së lirë 3 ZGJ
Andragogji 3 ZGJ
Bashkëpunimi mes familjes dhe institucioneve edukativo-arsimore
3 ZGJ
Volejbolli në plazh 2 OP
Komunikimi multietnik 2 OP