Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Matematikë 5 OB
Kimi e përgjithshme 5 OB
Zhvillimi i resurseve humane 5 OB
Meteorologji 5 OB
Fizikë 4 OB
Bazat e teknikës bujqësore 3 ZGJ
Sociologji 3 ZGJ
Gjuhë angleze I 3 ZGJ
Kulturë fizike I 3 ZGJ

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Botanikë 5 OB
Kimi organike 5 OB
Biokimi 5 OB
Bazat e ekonomisë 5 OB
Informatikë I 4 OB
Zoologji 3 ZGJ
Ekologji 3 ZGJ
Statistikë 3 ZGJ
Gjuhë angleze II 3 ZGJ

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Gjenetikë 5 OB
Pedologji dhe menaxhimi i tokës 5 OB
Mikrobiologji 5 OB
Mekanizimi bujqësor 5 OB
Bazat e prodhimit bimor 4 OB
Lavërtari e përgjithshme 3 ZGJ
Të ushqyerit e bimëve 3 ZGJ
Ekonomika e bujqësisë 3 ZGJ
Informatikë II 3 ZGJ

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Bazat e prodhimtarisë shtazore 5 OB
Fiziologjia e bimëve 5 OB
Anatomia me fiziologji të kafshëve 5 OB
Sistematika e tokave 5 OB
Vreshtari dhe pemtari 4 OB
Plehërimi dhe pjelloria e tokës 3 ZGJ
Kulturat industriale 3 ZGJ
Bimët foraxhere dhe kullotat 3 ZGJ
Livadhet 3 ZGJ