Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Hyrje në shkencat politike 8 OB
Sistemi politik 8 OB
Hyrje në të drejtën 5 OB
Gjuhë angleze I 5 OB
Historia e civilizimeve 4 ZGJ
Antropologjia 4 ZGJ

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Partitë politike dhe grupet e interesit 8 OB
Bazat e ekonomisë 6 OB
Hyrje në komunikimet masive 6 OB
Gjuhë angleze II 5 OB
Demokracia dhe shoqëria civile 5 ZGJ
Hyrje në shkencën e historisë 5 ZGJ

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Mendimi politik I 5 OB
Organizatat ndërkombëtare 5 OB
Politikat krahasuese 5 OB
Gjuhë angleze për qëllime të veçanta 5 OB
Studimet evropiane 5 OB
Kultura politike 3 ZGJ
Hyrje në politikën ekonomike 3 ZGJ
Etika në administratën shtetërore 2 OP

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Mendimi politik II 5 OB
Historia e institucioneve 5 OB
Ekonomike politike ndërkombëtare 5 OB
Gjuhë angleze për qëllime të veçanta II 5 OB
Marrëdhëniet me publikun 5 OB
Menaxhimi i burimeve njerëzore 3 ZGJ
Hyrje në filozofi 3 ZGJ
Ndryshimet shoqërore dhe globalizmi 2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Marrëdhëniet ndërkombëtare 5 OB
Financat publike 5 OB
E drejta ndërkombëtare 5 OB
Puna sociale 5 OB
Të drejtat e njeriut 5 OB
Globalizimi 3 ZGJ
Qeverisje lokale 3 ZGJ
Sociologjia politike 2 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Politika e jashtme 6 OB
Filozofia politike 6 OB
Politika sociale 6 OB
Ideologjitë politike 6 OB
Politika e jashtme e SHBA-së 4 ZGJ
Mbretëria osmane 4 ZGJ
Historia e integrimeve Evropiane 2 OP

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Metodologjia e hulumtimit 6 OB
Ekonomia politike ndërkombëtare II 6 OB
Teoritë politike bashkëkohore 6 OB
Integrimet në BE 6 OB
Gjeopolitika 4 ZGJ
Siguria nacionale 4 ZGJ
Bazat e informatikës 2 OP

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Analiza e politikës së jashtme 5 OB
Zgjedhja e konflikteve 5 OB
Organizatat dhe menaxhmenti 4 OB
Punimi i diplomës 10 OB
Marketingu politik 6 ZGJ
Politika e sigurimit e BE-së 6 ZGJ
Hyrje në psikologji 6 ZGJ