Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Hyrje në sociologji I 5 OB
Historia e sociologjisë 4 OB
Filozofi antike 5 OB
Hyrje në logjikë 4 OB
Hyrje në psikologji 4 OB
Terminologji sociologjike 3 ZGJ
Hyrje në komunikim 3 ZGJ
Gjuhë shqipe 3 ZGJ
Gjuhë angleze I 3 ZGJ
Gjuhë shqipe 2 OP

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Hyrje në sociologji II 5 OB
Sociologji e arsimit 5 OB
Filozofi mesjetare 4 OB
Logjikë simbolike 4 OB
Psikologji sociale 4 OB
Terminologji filozofike 3 ZGJ
Filozofi sociale 3 ZGJ
Gjuhë maqedone 3 ZGJ
Gjuhë angleze II 3 ZGJ
Komunikimi multietnik 2 OP

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Teoritë sociologjike klasike 5 OB
Filozofi e kohës së re 5 OB
Metodologji e përgjithshme 4 OB
Sociologji politike 4 OB
Sociologji e moralit 4 OB
Shoqëria dhe mediumet 3 ZGJ
Etika 3 ZGJ
Epistemologjia 3 ZGJ
Filozofia politike 3 ZGJ
Ndihma e parë mjekësore 2 OP

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Teoritë sociologjike bashkëkohore 5 OB
Filozofi bashkëkohore 5 OB
Metodologjia e sociologjisë 4 OB
Teoritë etike 4 OB
Antropologji 4 OB
Multikulturalizmi dhe shoqëria 3 ZGJ
Sociologjia e pabarazive sociale 3 ZGJ
Sociologjia e të rinjëve 3 ZGJ
Bazat e gazetarisë 3 ZGJ
Gjuhë frenge 2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Sociologjia e kulturës 6 OB
Sociologjia e familjes 6 OB
Politika sociale 5 OB
Pedagogjia 5 OB
Sociologjia e integrimeve evropiane 3 ZGJ
Sistemi politik 3 ZGJ
Humanizimi i marrëdhënieve midis gjinive 3 ZGJ
Civilizimi evropian 3 ZGJ
E drejta e organizatave joqeveritare 2 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Sociologjia e artit 6 OB
Patologjia sociale 6 OB
Sociologji e religjionit 5 OB
Didaktika 5 OB
Sociologjia e globalizmit 3 ZGJ
Socilogjia e grupeve etnike 3 ZGJ
Sociologjia e zgjedhjeve 3 ZGJ
Sociolinguistika 3 ZGJ
Etika dhe administrata shtetërore 2 OP

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Sociologjia rurale 6 OB
Sociologjia e punës 5 OB
Metodika e mësimdhënies së sociologjisë I 5 OB
Metoda statistikore në shkencat shoqërore 5 OB
Antropologjia sociale 3 ZGJ
Sociologjia e të drejtave të njeriut 3 ZGJ
Teoritë dhe modelet e demokracisë 3 ZGJ
Sociologjia e muzikës 3 ZGJ
Sistemet religjioze 3 ZGJ
Demografia sociale 3 ZGJ

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Sociologji urbane 4 OB
Metodika e mësimdhënies së sociologjisë II 4 OB
Ekologjia sociale 3 OB
Punim Diplome 10 OB
Sociologjia e sportit 3 ZGJ
Sociologjia e barazisë gjinore 3 ZGJ
Metoda e anketimit 3 ZGJ
Estetika 3 ZGJ
Shoqëria dhe teknologjia 3 ZGJ
Etnologjia 3 ZGJ
Gjuhë angleze 2 OP