Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Fillet e së drejtës 7 OB
E drejta romake 5 OB
Historia e së drejtës 6 OB
Sociologjia e së drejtës 4 OB
Gjuhë e huaj – Angleze I 3 ZGJ
Teoria dhe praktika parlamentare 3 ZGJ
Terminologjia juridike (gjuhë shqipe) 3 ZGJ
E drejta e noterisë 3 ZGJ
Gjuhë shqipe 3 OP

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
E drejta kushtetuese 6 OB
E drejta civile 6 OB
E drejta reale 5 OB
Hyrje në ekonomi 5 OB
Bazat e sistemit gjyqësor 3 ZGJ
Historia nacionale e së drejtës 3 ZGJ
Gjuhë angleze II 2 ZGJ
Terminologjia juridike (gjuhë maqedonase) 3 ZGJ
Informatikë 2 OP

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
E drejta administrative 6 OB
E drejta ndërkombëtare publike 6 OB
E drejta e shoqërive 5 OB
E drejta e punës 5 OB
Ligji ndërkombëtar për të drejtat e njeriut 3 ZGJ
E drejta ekologjike 3 ZGJ
Ekonomia aplikative 3 ZGJ
E drejta e konkurrecës 3 ZGJ
Etika në adminitratës shtetërore 2 OP

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
E drejta penale 6 OB
Sistemi politik 5 OB
Penologji me kriminologji 5 OB
E drejta familjare dhe trashigimore 6 OB
Marrëdhëniet ndërkombëtare 3 ZGJ
Qeverisja lokale 3 ZGJ
Filozofia e së drejtës 3 ZGJ
E drejta e pronësisë industriale 3 ZGJ
Ndryshimet shoqërore dhe globalizim 2 OP
Sociologjia e kulturës 2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
E drejta e detyrimeve 7 OB
E drejta financiare 7 OB
Metodologjia e shkrimit juridik 5 OB
E drejta e Bashkimit Evropian 5 OB
Kriminialistika 3 ZGJ
Organizatat ndërkombëtare 3 ZGJ
Gjyqësia kushtetuese 3 ZGJ
E drejta e autorit 3 ZGJ

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
E drejta e procedurës civile 6 OB
E drejta ndërkombëtare private 6 OB
E drejta e procedurës penale 6 OB
E drejta tregtare 6 OB
Zgjedhjet dhe sistemi zgjedhor 3 ZGJ
E drejta tatimore dhe buxhetore 3 ZGJ
E drejta e arbitrazhit 3 ZGJ
E drejta kushtetuese krahasuese 3 ZGJ