Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Matematika I 5 OB
Kimia e përgjithshme 6 OB
Biologji 5 OB
Fizika 5 OB
Lënda e parë në industrinë ushqimore I 5 OB
Sport I 2 OB
Gjuhë angleze I 2 ZGJ
Gjuhë franceze I 2 ZGJ
Gjuhë gjermane I 2 ZGJ

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Matematika II 5 OB
Kimia organike 5 OB
Mikrobiologjia e përgjithshme 4 OB
Ekonomia ushqimore 4 OB
Sport II 2 OB
Informatikë 4 ZGJ
Kimi analitike 4 ZGJ
Biostatistik 4 ZGJ
Gjuhë angleze II 2 ZGJ
Gjuhë franceze II 2 ZGJ
Gjuhë gjermane II 2 ZGJ

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Operacionet teknologjike I 5 OB
Biokimia 6 OB
Mikrobiologjia ushqimore 5 OB
Lënda e parë në industrinë ushqimore II 4 OB
Kimia fizike 4 ZGJ
Bazat e maqinerisë 4 ZGJ
Termodinamik 4 ZGJ
Hyrje në teknologjinë ushqimore 4 ZGJ
Mbrojtja e ambientit jetësor 4 ZGJ

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Operacionet teknologjike II 7 OB
Kimia ushqimore 7 OB
Bazat e të ushqyerit 6 OB
Bioteknologjia ushqimore 4 ZGJ
Proçeset e konzervimit të ushqimit 4 ZGJ
Kontrolli i kualitetit të produkteve ushqimore 4 ZGJ
Teknologjia e ujit 4 ZGJ

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Teknologjia e përpunimit të drithërave 8 OB
Teknologjia e përpunimit të fruta-perimeve 8 OB
Praktikë profesionale 6 OB
Teknologjia e përpunimit të mishit 3 ZGJ
Enzimologjia ushqimore 3 ZGJ
Menaxhimi në industrinë ushqimore 3 ZGJ
Matjet dhe rregullimi i procesit 3 ZGJ
Korozioni dhe ruatja e materialit 3 ZGJ
Higjiena dhe sanitaria në industrinë ushqimore 3 ZGJ

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Teknologjia e përpunimit të qumështit 5 OB
Teknologjia e pjekjes dhe ushqimeve konditore 5 OB
Punim diplome 10 OB
Teknologjia e prodhimit te pijeve joalkoolike dhe
freskuese
3 ZGJ
Kontrolli dhe siguria e ushqimeve 3 ZGJ
Ambalazhimi i produkteve ushqimore 3 ZGJ