Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Bazat e turizmit 7 OB
Bazat e ekonomisë 5 OB
Bazat e menaxhmentit 6 OB
Gjuhë angleze 1 4 OB
Gjuhë gjermane 1 4 ZGJ
Gjuhë françeze 1 4 ZGJ
Edukat fizike 4 ZGJ

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Bazat e marketingut 6 OB
Matematik për ekonomist 6 OB
Statistik për ekonomist 6 OB
Gjuhë angleze 2 4 OB
Gjuhë gjermane 2 4 ZGJ
Gjuhë françeze 2 4 ZGJ
Psikologjia e turizmit 4 ZGJ
Sociologjia e turizmit 4 ZGJ

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Ekonomia dhe organizimi i turizmit 5 OB
Kontabiliteti në turizëm 4 OB
Gjeografia turistike 5 OB
Agjencionet turistike dhe turoperatorët 5 OB
Gjuhë angleze 3 3 OB
 Gjuhë gjermane 3 4 ZGJ
Gjuhë françeze 3 4 ZGJ
Ndërmarrësia 4 ZGJ
Njohja e mallit me shkencën e të ushqyerit 4 ZGJ

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Bazat e së drejtës në të drejtën turistike 6 OB
Marketingu në turizëm 6 OB
Menaxhmenti hotelerik 6 OB
Gjuhë angleze 4 4 OB
Gjuhë gjermane 4 4 ZGJ
Gjuhë françeze 4 4 ZGJ
Planifikimi afarist në turizëm 4 ZGJ
Turizmi alternativ 4 ZGJ

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Aktivitetet promotive në turizëm 7 OB
Menaxhimi i resurseve njerëzore në turizëm 6 OB
Trashigimia kulturore 7 OB
Turizmi dhe sporti 4 ZGJ
Organizimi i kongreseve dhe takimeve 4 ZGJ
Komunikimi afarist në turizëm 4 ZGJ
Lëndë opcionale-Të drejtat e njeriut 2 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Menaxhmenti restorantorë 7 OB
Sistemet informative në turizëm 6 OB
Kërkimet e tregut turistik 6 OB
Politika e zhvillimit të turizmit 4 ZGJ
Animacione në turizëm 4 ZGJ
Sjellje organizative 4 ZGJ
Destinacioni turistik 4 ZGJ
Lëndë opcionale-Gjeografia urbane 3 OP

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Menaxhimi i prodhimit të ushqimit 6 OB
Mjedisi jetësor dhe turizmi 6 OB
Praktik profesionale 7 OB
Standartizimi në turizëm dhe hoteleri 4 ZGJ
Organizimi dhe menaxhimi i komunikacionit në turizëm 4 ZGJ
Zhvillimi i qëndrueshëm i turizmit 4 ZGJ
Lëndë opcionale-Sociologjia politike 3 OP

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Menaxhmenti financiar 7 OB
Turizmi ndërkombëtar 6 OB
Punim diplome 10 OB
Menaxhimi strategjik në turizëm 4 ZGJ
Biznesi ndërkombëtar dhe turizmi 4 ZGJ
Lëndë opcionale-Kultura dhe civilizimi shqiptarë 3 OP