Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
FISNIKE BEKTESHI SHAQIRI FAMILJA, MARTESA DHE DIVORCI NË SHOQËRINË MODERNE DHE PROCESET BASHKËKOHORE TË RREGULLIMIT LIGJOR TË FAMILJES, MARTESËS DHE DIVORCITCENTRUM10/2018144-15220181857-8640
FISNIKE BEKTESHI SHAQIRI PENGU SI MJET I SIGURIMIT TË KONTRATAVE NË KOMUNËN E TETOVËS REVISTË STUDIMORE SHKENCORE INTERDISCIPLINARE DARDANIA5306-31420161800-9794
FISNIKE BEKTESHI SHAQIRILEGAL SYSTEMS OF DIVORCE REVISTA E SHKENCAVE SHOQËRORE VIZIONE29/2018143-15220181409-8962
FISNIKE BEKTESHI SHAQIRITHE INFLUENCE OF DIVORTIUM ON THE CONTEMPORARY CONCEPT OF DIVORCE IN REPUBLIC OF MACEDONIA REVISTA E SHKENCAVE SHOQËRORE VIZIONE 28/2017229-2352017
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

View publications by citation.

Publications, in process.