//Nebi Dervishi
Nebi Dervishi 2018-10-12T09:59:31+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
NEBI DERVISHIETNOKULTURA E FUSHËGROPËS SË OHRITÇABEJ20059989-150-37-0
NEBI DERVISHILIVADHIA E STRUGËS-VATËR E ARSIMIT E KULTURËSÇABEJ2008978-2856-3-9
NEBI DERVISHILIBRI I HISTORISË KL. VIPROSVETNO DELLO2005
NEBI DERVISHILIBRI I HISTORISË PËR KLASËN E I DHE II PËR GJIMNAZET E REFORMUARAPROSVETNO DELLO2006
NEBI DERVISHI-BASHKËAUTORMEMETRIZA GEGA SIMBOL I QËNDRESËSTRING-DESING2011978-608- 65013-2-7
NEBI DERVISHISTRUGA ME RRETHINË NË VITET 1941-1944IRIS2012978-608-207 086-5
NEBI DERVISHIREÇANI I POLLOGUT TË EPËRMIRIS2015978-608-207- 168-8
NEBI DERVISHIHISTORIA E POPULLIT SHQIPTAR I DHE IITRING-DESING2008
NEBI DERVISHIHISTORIA E KOHËS SË VJETËRTRING-DESING2009
NEBI DERVISHIMYFIT A. SINOJMERIIRIS2018978-608-4653-74-5
NEBI DERVISHIMANASTIRI, VATËR E RILINDJES KOMBËTARE SHQIPTARE, SHEK. XIX - 1912INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE2018978-608-4653-81-3

View publications by citation.

Publications, in process.