Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
ALIMI-MEMEDI, SHPRESACONSUMER PROTECTION AND FREEDOM OF CONTRACT IN THE DIRECTIVE ON UNFAIR TERMS IN CONSUMER CONTRACTSJUSTICIA-INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALNO.9 / VOL.6 95-11320181857-8454
ALIMI-MEMEDI, SHPRESAÇESHTJA E EKZISTIMIT TE PUNEVE JURIDIKE JOEKZISTUESEPERMBLEDHJE E PUNIMEVE SHKENCORE NGA KONFERENCA NDERKOMBETARE SHKENCORE JURIDIKE151-5520089989-2725-7-8
ALIMI, SHPRESAÇESHTJA E EKZISTIMIT TE PUNEVE JURIDIKE JOEKZISTUESEPERMBLEDHJE E PUNIMEVE SHKENCORE NGA KONFERENCA NDERKOMBETARE SHKENCORE JURIDIKE151-5520089989-2725-7-8
ALIMI-MEMEDI, SHPRESAPAZOTESIA E VEPRIMIT SI SHKAK PER NULSHMERINE E KONTRATAVE NE TE DREJTEN KONTRAKTORE TE REPUBLIKES SE MAQEDONISETHE HARITAGE2632-64620151857-7482
ALIMI-MEMEDI, SHPRESAАВТОНОМИЈА НА ВОЛЈАТА НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ И НЕЈЗИНИТЕ ОПШТИ ГРАНИЦИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ОБЛИАЦИОНИТЕ ОДНОСИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАCENTRUM-INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL8296-32220171857-8640 (PRINT); 1857-9396 (ONLINE)
ALIMI-MEMEDI SHPRESAФОРМАЛИЗМОТ ВО МАКЕДОНСКОТО ДОГОВОРНО ПРАВОKNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL22779-78720181857-923X
SHPRESA ALIMI-MEMEDIORIGJINA E AUTONOMISË SË VULLNETIT TË PALËVE KONTRAKTUESE DHE ZHVILLIMI I SAJ NË TË DREJTËN ROMAKEJUSTICIA (REVISTË NDËRKOMBËTARE-SHKENCORE JURIDIKE), FAKULTETI JURIDIK, UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS2333-34920141857-8454
SHPRESA ALIMI-MEMEDIAUTONOMIA E VULLNETIT DHE KUFIJTË E SAJ NË TË DREJTËN KONTRAKTORE TË REPUBLIKËS SË MAQDONISËJUSTICIA (REVISTË NDËRKOMBËTARE-SHKENCORE JURIDIKE), FAKULTETI JURIDIK, UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS1296-31820131857-8454
SHPRESA ALIMINULSHMËRIA E KONTRATAVE NË LIGJIN MBI MARRËDHËNIET DETYRIMORE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISËULPIANUS-REVISTË SHKENCORE DHE PROFESIONALE PËR DREJTËSI E SHOQATËS SË JURISTËVE SHQIPTARË TË MAQEDONISË2/240-5420121857-8144
SHPRESA ALIMI-MEMEDIAUTONOMIA E VULLNETIT TË PALËVE NGA FEUDALIZMI NË BASHKËKOHËSIREVISTA VIZIONE23195-20820151409-8962
ARTA BILALLI-ZENDELI; SHPRESA ALIMI-MEMEDIJUDICIAL INDEPENDENCE AND JUDICIAL IMPARTIALITY: TWO SIDES OF A COINMACEDONIAN JOURNAL FOR CRIMINAL LAW & CRIMINOLOGYNO. 1-2/VOL. 261-1620191409-5327
SHPRESA ALIMI-MEMEDIФОРМАЛИЗМОТ ВО РИМСКОТО ДОГОВОРНО ПРАВОKNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNALNO.5/VOL.341457-146320191857-923X
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
ALIMI-MEMEDI, SHPRESACONSUMER PROTECTION AND FREEDOM OF CONTRACT IN THE DIRECTIVE ON UNFAIR TERMS IN CONSUMER CONTRACTSSFIDAT E SIGURISE DHE STANDARDET UNIVERSALE NE PROCESIN INTEGRUES EUROATLANTIKTETOVE1857-8454
ALIMI-MEMEDI, SHPRESACAPACITY TO ACT OF LEGAL PERSONS WITH SPECIAL EMPHASIS ON HARMONIZATION OF MACEDONIAN CONTRACT LAW AND WITH EUROPEAN UNION LAWLEGAL SCIENTIFIC THOUGHT IN THE ERA OF INTEGRATION AND GLOBALIZATIONSHKUP
ALIMI-MEMEDI, SHPRESAФОРМАЛИЗМОТ ВО МАКЕДОНСКОТО ДОГОВОРНО ПРАВОKNOWLEDGE WITHOUT BORDERSVRNJACKA BANJA-SERBI1857-923X
SHPRESA ALIMI-MEMEDIDËMTIMI TEJMASE NË TË DREJTËN KONTRAKTORE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISËTHE LAW AND CHALLENGES OF THE EURO-ATLANTIC PROCESSESTETOVA978-608-217-048-0
SHPRESA ALIMI-MEMEDIPAZOTËSIA E VEPRIMIT SI SHKAK PËR NULSHMËRINË E KONTRATAVE NË TË DREJTËN KONTRAKTORE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISËSECOND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “SCIENTIFIC CHALLENGES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT” ORGANIZERS: INTERNATIONAL UNIVERSITY OF STRUGA (IUS)STRUGA2857-7482
SHPRESA ALIMIÇËSHTJA E EKZISTIMIT TË PUNËVE JURIDIKE JOEKZISTUESEKONFERENCA NDËRKOMBËTARE SHKENCORE JURIDIKETETOVE978-9989-2725-7-8
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
SHPRESA ALIMI-MEMEDIНАЧЕЛО НА АВТОНОМИЈА НА ВОЛЈАТА НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ ВО ФРАНЦУСКИОТ ГРАЃАНСКИ ЗАКОНИКShpresa Alimi-Memedi2018978-608-245-361-3

View publications by citation.

Publications, in process.