//Afrim Osmani
Afrim Osmani 2018-10-10T14:55:15+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
OSMANI AFRIMSHËRBIMI SPROVUES NË RM-SË - SFIDAT DHE PERSPEKTIVATCENTRUM719-2920171857-8640
OSMANI AFRIM & OSMANI HANKUSHPJESËMARRJA INSTITUCIONALE E GRUAS NË BALLKAN - SFIDAT DHE PERSPEKTIVATCENTRUM611-1920161857-8640
OSMANI AFRIMPËRDORIMI I GJUHËS DHE I ALFABETIT TË BASHKËSIVE NË PROCEDURËN PENALE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËCENTRUM185-10220131857-8640
OSMANI AFRIMME PAVARËSI TË PLOTË DREJTË EFIKASITETIT TË GJYQËSORIT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË (PAVARËSIA DHE EFIKASITETI I GJYQËSORIT TË RM-SË)VIZIONE1661-7220111409-8962
OSMANI AFRIMHARMONIZIMI I LEGJISLACIONIT PENAL TË RM-SË ME ATË TË UE (PËRGJEGJËSIA PENALE E PERSONAVE JURIDIKË)VIZIONE17113-12420111409-8962
OSMANI AFRIMREFORMA PENALE DHE KODIFIKIMI I PARË PAS PAVARËSISË SË RM-SËULPIJANUS134-422011
OSMANI AFRIM PËRGJEGJËSIA E PERSONAVE JURIDIKË, ANALIZË KOMPARATIVE (R.MAQEDONI DHE R.SHQIPËRISË)ULPIJANUS277-9120121857-8144
OSMANI AFRIMPARABURGIMI DHE APLIKIMI I TIJ NË RM-SË, SHKUPVIZIONE18181-19620121409-8962
OSMANI AFRIMCRIMINAL LIABILITY OF LEGAL ENTITIES – COMPARATIVE ANALYSIS (MACEDONIA, ALBANIA AND KOSOVO)JOR JAHRBUCH FÜR OSTRECHT53303-3182012752746
OSMANI AFRIM
OSMANI AFRIMSANKSIONET DHE EKZEKUTIMI I TYRE NDAJ PERSONAVE JURIDIKË, SI SUBJEKT TË VEPRAVE PENALE DHE KUNDËRVAJTJEVEJUSTICIA118-3620131857-8454
OSMANI AFRIMCRIMINAL LEGAL REFORM THROUGH THE PRISM OF MACEDONIA’S EURO-ATLANTIC INTEGRATION (CHALLENGES AND PERSPECTIVES)VIZIONE19229-24420131409-8962
OSMANI AFRIMLIRIMI I PERSONAVE TË DËNUAR NGA VUAJTJA E DËNIMIT NË SISTEMIN PENITENSIAR TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISËVIZIONE20173-18620131409-8962
OSMANI AFRIMPUNA NË DOBI TË PËRGJITHSHME NË RM-SËVIZIONE21165-17220141409-8962
OSMANI AFRIMINTERNATIONAL ASPECT OF THE DOMESTIC (FAMILY) VIOLENCE - VICTIMS AND CONSEQUENCESACADEMIC JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY STUDIES VOL 3, NO 2 25-3620142281-3993
OSMANI AFRIMORGANIZED CRIME, AS A GLOBAL RISK WHICH FACE COUNTRIES IN TRANSITION – WESTERN BALLKANVIZIONE23259-27020151409-8962
AVZIU QEBIR & OSMANI AFRIMRESTORATIVE JUSTICE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND THE POSSIBILITY OF ITS APPLICATION IN JUVENILE DELINQUENCY WITH SPECIAL EMPHASIS ON THE WORK OF THE MEDIATOR, AS A EUROPEAN TENDENCYACADEMIC JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY STUDIESVOL 4, NO 22015
QEBIR AVZIU & OSMANI AFRIMTHE HOME CONTROLVIZIONE24223-23020151409-8962
AFRIM OSMANIIMUNITETI PENALO-JURIDIK DHE PROCEDURAL-JURIDIK (E DREJTA E BRENDSHME DHE E DREJTA NDËRKOMBËTARE)JUSTICIA216-2420141857-8454
OSMANI AFRIMKRIMINALITETI EKONOMIK PENGON ZHVILLIMIN EKONOMIK TË VENDITECONOMIC VISION3-462-6720152857-9566
OSMANI AFRIMVICTIMOLOGICAL TREATMENT OF ECOLOGICAL CRIMEVIZIONE25209-21620161409-8962
BILALLI MERSEL & OSMANI AFRIMGJEOPOLITIKA RAJONALE BALKANIKE DHE GAZSJELLËSI-GAZSJELLËSI NË EVROPËN JUGLINDORECENTRUM6157-1671857-8640
OSMANI AFRIM & OSMANI HANKUSHPJESËMARRJA INSTITUCIONALE E GRUAS NË BALLKAN – SFIDAT DHE PERSPEKTIVATCENTRUM611-1920161857-8640
OSMANI AFRIMDËNIMI ME VDEKJE DHE ZBATIMI I TIJ NË BOTËVIZIONE987-9420091409-8962
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
OSMANI AFRIMBASHKËPUNIMI MES R.MAQEDONISË DHE TURQISË NË LUFTË KUNDËR KRIMIT TË ORGANIZUAR DHE TERRORIZMIT”TURKISH-ALBANIAN-MACEDONIAN RELATIONS - PAST, PRESENT AND FUTURESHKUP978-605-88676-2-82011
OSMANI AFRIMREFORMA JURIDIKE DHE SEKULRAIZMI I ATATURKUTSHKUP2011
OSMANI AFRIM & SEVIJL MUAREMOSKATHE PRINCIPE OF LEGAL STATE AND THE ROLE OF POLICE FIGHTING ORGANIZED CRIMEARCHIBALD REISS DAYSBEOGRAD978-86-7020-190-32012
OSMANI AFRIMGJURMËT E EVLIJA ÇELEBIJA NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËEVLIJA ÇELEBIJASHKUP2012
OSMANI AFRIMZHVILLIMI I SHKENCËS JURIDIKE, ME THEKS TË VEÇANTË TË SË DREJTËS PENALE NË MAQEDONINË OTOMANE, DERI NË PERIUDHËN E LUFTËRAVE BALLKANIKE100 VJET NGA LUFTËRAT BALLKANIKESHKUP978-608-203-00-22012
OSMANI AFRIMCOMPUTER CRIME (CYBERCRIME), AS A GLOBAL RISK FACING STATES IN TRANSITION, AND WIDEREFFECTS OF GLOBAL RISK IN TRANSITION COUNTRIESPEJË2013
OSMANI AFRIMMARRËVESHJA PAQËSORE E BUKURESHTIT NËN PRIZMËN E PROCESEVE INTEGRUESE EUROATLANTIKEMARRËVESHJA PAQËSORE E BUKURESHTIT, MAQEDONIA DHE BALLKANISHKUP978-608-203-119-42013
OSMANI AFRIMKRIMINALITETI EKONOMIK, PENGON ZHVILLIMIN EKONOMIK TË VENDITTETOVË2013
OSMANI AFRIMIMUNITETI – E DREJTË APO MEKANIZËM PËR MBROJTJE NGA NDJEKJA DHE DËNIMI2014
OSMANI AFRIMTHE EUROPEAN UNION POLICIES ON ENVIRONMENTAL PROTECTIONPEJË2015
OSMANI AFRIMENERGY SECURITY AND ENVIRONMENTAL CHALENGES IN WSTERN BALKAN – CASE STUDY OF R.MACEDONIASHKUP
OSMANI AFRIMLIGJI I RI MBI SHËRBIMIN SPROVUES NË RM-SË – SFIDAT DHE PERSPEKTIVATTETOVË2016
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
OSMANI AFRIMKODI PENAL I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË - TEKSTI INTEGRAL, I PËRPUNUAR NË GJUHËN SHQIPE, ME SQARIME DHE UDHËZIME, TREGUESI ALFABETIKFURKAN ISM2010978-608-216-020-7
OSMANI AFRIMFJALORI TERMINOLOGJIK JURIDIK (SHQIP-MAQEDONISHT DHE ANASJELLTË)FURKAN ISM2007978-9989-869-76-1
OSMANI AFRIMKOMENTARI I LIGJIT PËR EKZEKUTIMIN E SANKSIONEVEFURKAN ISM2013978-608-216-053-5
OSMANI AFRIMFJALORI TERMINOLOGJIK JURIDIK (I)FURKAN ISM20049989-869-40-5
OSMANI AFRIMKODI PENAL I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË - TEKSTI INTEGRAL, U PËRPUNIUAR NË GJUHËN SHQIPE, ME UDHËZIME DHE SQARIME, TREGUESI ALFABETIK (II)FURKAN ISM2015978-608-216-020-7
OSMANI, AFRIMPENOLOGJIAFURKAN ISM2017978-608-216-142-6

View publications by citation.

Publications, in process.