Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
AGRON ILJAZISHKOLLA SI PJESËMARËSE E PAQES NË RAJONPHILOSOPHICANO. 3-4 / VOL. 2 565 PG 21620141857-9272
AGRON ILJAZI, BESJANA REXHEPIROLI I METODAVE DHE TEKNIKAVE BASHKËKOHORE NË PËRSOSJEN E MËSIMDHËNËSVE PHILOSOPHICANO. 8 / VOL. 4 156 PG 1520171857-9272
AGRON ILJAZI, BESJANA REXHEPIEDUKIMI MEDIATIK, SFIDË PËR DEMOKRACINË NË SHKOLLAT E ARSIMIT BASHKËKOHORPHILOSOPHICANO. 7 / VOL. 4 134 PG 3720171857-9272
AGRON ILJAZI, BESJANA REXHEPIFAVORIZIMET E NXËNËSVE, DËSHMI E VËSHTËRSISË SË INTEGRIMIT NË ARSIMIN MULTIKULTURORPHILOSOPHICANO. 7 / VOL. 4 134 PG 2520171857-9272
AGRON ILJAZI; BESJANA REXHEPIFAFOZIZIMET E NXËNËSVE, DËSHMI E VËSHTËRSISË SË INTEGRIMIT NË ARSIMIN MULTIKULTURORPHILOSOPHICA725-272017TETOVË<a href="https://drive.google.com/open?id=19i5H5rlPyCKgrgvxTKFb-IPJyKhPhJ-9&quot; target="_blank">Download</a>
BESJANA REXHEPI; AGRON ILJAZIEDUKIMI MEDIATIK, SFIDË PËR DEMOKRACINË NË SHKOLLAT E ARSIMIT BASHKËKOHORPHIOLOSOPHICA737-392017TETOVË<a href="https://drive.google.com/open?id=1dHS6KM3SSasiafHA0qx1JU_7fw0_tf6V&quot; target="_blank">Download</a>
AGRON ILJAZISHKOLLA SI PJESËMARRËSE E PAQES NË RAJONPHILOSOPHICA3-4216-2222015TETOVË
AGRON ILJAZIINTERACTIVE COMMUNICATION BETWEEN TEACHER AND STUDENTKNOWLEDGE INTERNATIONALJOURNAL61153-11572021SHKUP<a href="https://drive.google.com/open?id=1e-CsAQwK-INqy-aZOo5EEXeI3tjysCxr&quot; target="_blank">Download</a>
SVETLANA PANDILOSKA GRNÇAROVSKA; FADBI OSMANI; AGRON ILJAZIEARLY YEARS LEADERSHIP АS A BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIAL COMPETENCEMEGUNARODEN DIALOG ISTOG ZAPAD PSIHOLOGIJA I OBRAZOVANIEVITI VIII NR 311-142021MANASTIR<a href="https://drive.google.com/open?id=15HX0jzcTp7L6le3y76spSaozfXsa-llO&quot; target="_blank">Download</a>
AGRON ILJAZI; SVETLANA PANDILOVSKA GËRNÇAROVSKAEVALUATION OF STUDENT’S KNOWLEDGE AND ACHIEVMENT LEVELS BY THE TEACHERS BASED ON BLOOM’S TAXONOMYINTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGEVOL 48.2321-3252021SHKUP<a href="https://drive.google.com/open?id=1hDdj9xiJBEKtC7IGj-wD4QieqU2GdBqA&quot; target="_blank">Download</a>
SVETLANA PANDILOVSKA GËRNÇAROVSKA, FADBI OSMANI, AGRON ILJAZIDIGITAL LITERACY-A CHELLANGE OF MODERN EDUCATIONINTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGEVOL 48.2261-2652021SHKUP<a href="https://drive.google.com/open?id=1JRw_uKMoGT-ifyV29MU5ky0ZpdwIi4Hb&quot; target="_blank">Download</a>
AGRON ILJAZI, SVETLANA PANDILOVSKA GËRNÇAROVSKA, FADBI OSMANITHE IMPACT OF MULTICULTURAL EDUCATION TRAININGS ON ON PARTICIPANTS ATTITUDESEDUCATION AND CULTURAL DIVERSITY/15-192020TETOV<a href="https://drive.google.com/open?id=1Ck8VdGMXT8va0Va9qoDFQl8KTRrEDC6v&quot; target="_blank">Download</a>
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
AGRON ILJAZI, BAJRAM SELMANIILLITERACY AS A CHALLENING SEGMENT OF THE TIME WE LIVEPEDAGOGICAL THEORY AND PRACTICE IN THE TIME OF CHANGETETOVË
AGRON ILJAZISHKOLLA SI PJESËMARËSE E PAQES NË RRAJONPHILOSOPHICATETOVËISSN-1857-9272 PRINT
AGRON ILJAZI; BESJANA REXHEPIFAVORIZIMET E NXËNËSVE, DËSHMI E VËSHTËRSISË SË INTEGRIMIT NË ARSIMIN MULTIKULTURORARSIMI DHE EDUKIMI NË SHOQËRITË ME DIVERSITET KULTURORTETOVË1857-9272 (PRINT)
BESJANA REXHEPI; AGRON ILJAZIEDUKIMI MEDIATIK, SFIDË PËR DEMOKRACINË NË SHKOLLAT E ARSIMIT BASHKËKOHOR ARSIMI DHE EDUKIMI NË SHOQËRITË ME DIVERSITET KULTURORTETOVË1857-9272 (PRINT)
AGRON ILJAZISHKOLLA SI PJESËMARRËSE E PAQES NË RAJONDIVERGJENCAT KULTURORE NË BALLKANTETOVË1857-9272
AGRON ILJAZI; FADBI OSMANI; SVETLANA PANDILOVSKA GRNCAROVSKATHE IMPACT OF MULTICULTURAL EDUCATION TRAININGS ON PARTICIPANTS ATTITUDES1ST INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON MULTICULTURAL EDUCATIONTETOVË
BAJRAM SELMANI; AGRON ILJAZIILLITERACY AS A CHELLANGING SEGMENT OF THE TIME WE LIVE2ND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF THE FACULTY OF PEDAGOGY-UNIVERSITY OF TETOVATETOVË
AGRON ILJAZI; BESJANA REXHEPITHE ROLE OF MODERN METHODS AND TECHNIQUES IN TEACHING PERFECTIONSFIDAT DHE PERSPEKTIVAT E ARSIMIT BASHKËKOHORTETOVË
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

View publications by citation.

Publications, in process.