//Agron Iljazi
Agron Iljazi 2019-01-15T15:36:05+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
AGRON ILJAZISHKOLLA SI PJESËMARËSE E PAQES NË RAJONPHILOSOPHICAVOL 2 NR 3-4PP 565 PG 21620141857-9272
AGRON ILJAZI, BESJANA REXHEPIROLI I METODAVE DHE TEKNIKAVE BASHKËKOHORE NË PËRSOSJEN E MËSIMDHËNËSVE PHILOSOPHICAVOL 4 NR 8 PP 156 PG 1520171857-9272
AGRON ILJAZI, BESJANA REXHEPIEDUKIMI MEDIATIK, SFIDË PËR DEMOKRACINË NË SHKOLLAT E ARSIMIT BASHKËKOHORPHILOSOPHICAVOL 4 NR 7PP 134 PG 3720171857-9272
AGRON ILJAZI, BESJANA REXHEPIFAVORIZIMET E NXËNËSVE, DËSHMI E VËSHTËRSISË SË INTEGRIMIT NË ARSIMIN MULTIKULTURORPHILOSOPHICAVOL 4 NR 7PP 134 PG 2520171857-9272
AGRON ILJAZI; BESJANA REXHEPIFAFOZIZIMET E NXËNËSVE, DËSHMI E VËSHTËRSISË SË INTEGRIMIT NË ARSIMIN MULTIKULTURORPHILOSOPHICA725-272017TETOVËDownload
BESJANA REXHEPI; AGRON ILJAZIEDUKIMI MEDIATIK, SFIDË PËR DEMOKRACINË NË SHKOLLAT E ARSIMIT BASHKËKOHORPHIOLOSOPHICA737-392017TETOVËDownload
AGRON ILJAZISHKOLLA SI PJESËMARRËSE E PAQES NË RAJONPHILOSOPHICA3-4216-2222015TETOVË
AGRON ILJAZIINTERACTIVE COMMUNICATION BETWEEN TEACHER AND STUDENTKNOWLEDGE INTERNATIONALJOURNAL61153-11572021SHKUPDownload
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
AGRON ILJAZI, BAJRAM SELMANIILLITERACY AS A CHALLENING SEGMENT OF THE TIME WE LIVEPEDAGOGICAL THEORY AND PRACTICE IN THE TIME OF CHANGETETOVË
AGRON ILJAZISHKOLLA SI PJESËMARËSE E PAQES NË RRAJONPHILOSOPHICATETOVËISSN-1857-9272 PRINT
AGRON ILJAZI; BESJANA REXHEPIFAVORIZIMET E NXËNËSVE, DËSHMI E VËSHTËRSISË SË INTEGRIMIT NË ARSIMIN MULTIKULTURORARSIMI DHE EDUKIMI NË SHOQËRITË ME DIVERSITET KULTURORTETOVË1857-9272 (PRINT)
BESJANA REXHEPI; AGRON ILJAZIEDUKIMI MEDIATIK, SFIDË PËR DEMOKRACINË NË SHKOLLAT E ARSIMIT BASHKËKOHOR ARSIMI DHE EDUKIMI NË SHOQËRITË ME DIVERSITET KULTURORTETOVË1857-9272 (PRINT)
AGRON ILJAZISHKOLLA SI PJESËMARRËSE E PAQES NË RAJONDIVERGJENCAT KULTURORE NË BALLKANTETOVË1857-9272
AGRON ILJAZI; FADBI OSMANI; SVETLANA PANDILOVSKA GRNCAROVSKATHE IMPACT OF MULTICULTURAL EDUCATION TRAININGS ON PARTICIPANTS ATTITUDES1ST INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON MULTICULTURAL EDUCATIONTETOVË
BAJRAM SELMANI; AGRON ILJAZIILLITERACY AS A CHELLANGING SEGMENT OF THE TIME WE LIVE2ND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF THE FACULTY OF PEDAGOGY-UNIVERSITY OF TETOVATETOVË
AGRON ILJAZI; BESJANA REXHEPITHE ROLE OF MODERN METHODS AND TECHNIQUES IN TEACHING PERFECTIONSFIDAT DHE PERSPEKTIVAT E ARSIMIT BASHKËKOHORTETOVË
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

View publications by citation.

Publications, in process.