Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
ARGJINA KAREMANI, SELVIE THACI, RAMETULLA FERATI, AIDA YZEIRI BAFTIJARITHE IMPACT OF ETHIC TOWARDS MACEDONIAN CONSUMERSEUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL 10/10251-25820141857-7431
ARGJINA KAREMANI, SELVIE THACI, AIDA YZEIRI BAFTIJARIIMPLEMENTATION OF ISO 9001 STANDARD AND INCREASED CUSTOMER SATISFACTION IN SMALL & MEDIUM ENTERPRISES ON REPUBLIC OF MACEDONIA INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS, COMMERCE& MANAGEMENT3-11209-2162015ISSN 2348 0386
ARGJINA KAREMANI; RAMETULLA FERATI; HASIM DEARI; ADELA OSMANIEFFECTS OF APPLICATION OF STANDARD ISO IN PROFITABILITY AND REVENUES OF ENTERPRISE IN POLLOG REGION- REPUBLIC OF MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & ENGINEERING RESEARCH,4-91-82013ISSN 2229-5518(Online)
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
ARGJINA KAREMANI, ELSANA AQIFI, RAMETULLA FERATIEFEKTET E GLOBALIZIMIT NDAJ VEPRIMTARISË SË NDËRMARRJEVE TË VOGLA DHE TË MESME NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËGLOBALIZATION, DEVELOPMENT, PUBLIC POLICY & MANAGEMENT: A BUSINESS DEVELOPMENT PERSPECTIVEPRISHTINË978-9951-582-07-0
ARJETA AMZAI, ARGJINA KAREMANITHE ROLE OF SMES AND THE DIFFICULTIES FACED BY THESE ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAECONOMIC RESOURCES MANAGEMENT FOR THE DEVELOPMENT OF COUNTRIES IN TRANSITIONPRISHTINE
ELSANA EJUPI, RAMETULL FERATI, ARGJINA KAREMANIВЛИЈАНИЕТО НА НЕВРАБОТЕНОСТА ВО ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОНCONTEMPORARY MANAGEMENT CHALLENGES AND THE ORGANIZATIONAL SCIENCESMANASTIR978-4690-01-6
ARGJINA KAREMANI, RAMETULLA FERATI, ELSANA EJUPIВЛИЈАНИЕТО НА ЗАДОВОЛСТВОТО НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ВРЗ ЕФИКАСНОСТА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОНCONTEMPORARY MANAGEMENT CHALLENGES AND THE ORGANIZATIONAL SCIENCESMANASTIR978-608-4690-01-6
ARJETA AMZAI, ARGJINA KAREMANITHE IMPACT OF THE CONTROL FUNCTION IN HEALTH CARE MANAGEMENTСОВРЕМЕНИТЕ МЕНАЏЕРСКИ ПРЕДИЗВИЦИ И ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ НАУКИMANASTIR978-608-4729-00-6
ARGJINA KAREMANI, ARJETA AMZAI, RAMETULLA FERATIIMPACT OF ISO 9001 STANDARDS ON THE PROFITABILITY OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE IN POLLOG REGIONSOVREMENITE MENAXHERSKI PREDIZVISI I ORGANIZACISKITE NAUKIMANASTIR978-608-4729-00-6
RAMETULLA FERATI, HASIM DEARI, ELSANA EJUPI, ARGJINA KAREMANIIMPACT OF DEBT STRUCTURE ON THE PROFITABILITY OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAZHVILLIMI I QËNDRUESHËM EKONOMIK RAJONAL PËRMES ZHVILLIMIT TË NVM- VEPRISHTINËISBN 978-9951-582-02-5
AIDA YZEIRI BAFTIJARI, SELVIJE THACI, ARGJINA KAREMANINDIKIMI I ELEMENTEVE TË MENAXHIMIT TË MARRËDHËNIEVE ME KLIENTËT MBI KËNAQJEN DHE BESNIKËRINË E KONSUMATORËVEBASHKËPUNIMI RAJONAL EKONOMIK NË PROCESIN E GLOBALIZIMITTETOVË
ARGJINA KAREMANITHE ASSOCIATION BETWEEN ISO 9001 STANDARDS AND CUSTOMER'S SATISFACTION THE ECONOMIC EFFECTS OF MIGRATIONPROCESS IN THE WESTERN BALKANSTETOVË978-608-217-049-7
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

View publications by citation.

Publications, in process.