Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
ZENUNI-IDRIZI, VALDETADREJTORI SI UDHËHEQËS I VEPRIMTARISË PEDAGOGJIKECOGITONO.3100-1032008ISSN 1857 – 579X
VALDETA ZENUNI-IDRIZITHE PLANNING OF FORMATIVE ASSESSMENT IN THE ELEMENTARY SCHOOLEDUCATIONNO.1-2 / VOL.19-1220192671-3268
ZENUNI-IDRIZI, VALDETATHE PORTOFOLIO AS AN IMPORTANT TOOL FOR THE TEACHERS FORMATIVE ASSESSMENT IN THE STUDENTS ACHIEVEMENTSINTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE2/31467-47120192545-4439
VALDETA ZENUNI-IDRIZIEDUCATIONAL FUNCTIONS OF THE FAMILY AND SCHOOL IN THE FORMING OF A CHILD'S CHARACTERPHILOSOPHICA9/565-6720181857-9272
VALDETA ZENUNI-IDRIZIIINFORMATA KTHYESE-KARAKTERISTIKAT DHE LLOJET E INFORMATËS KTHYESE NË VLERËSIMIN E TË ARRITURAT E NXËNËSVEMËSUESI SOT611-1220192545-4293
ZENUNI - IDRIZI, VALDETAPARAQITJA E FEMINIZMIT SI LËVIZJE KUNDËR DISKRIMINIMIT TË GRUAS NË SHOQËRIMËSUESI SOTNO.58-1020182545-4293
ZENUNI-IDRIZI, VALDETA, RUSHANI-AJDARI, RINAPLANIFIKIMI I VLERËSIMIT FORMATIV TË TË ARRITURAVE TË NXËNËSVE SI ETAPË E RËNDËSISHME E VLERËSIMIT TË STANDARDIZUARPHILOSOPHICANO.7 / VOL.49-122017 ISSN 1857-9272
SALLMANI, AGIM, ZENUNI-IDRIZI, VALDETA NDIKIMI I FAMILJES DHE SHKOLLËS NË EDUKIMIN E DELIKUENTËVEPHILOSOPHICANO.7 / VOL.417-242017ISSN 1857-9272
RUSHANI-AJDARI, RINA , ZENUNI-IDRIZI, VALDETA KONCEPTI BASHKËKOHOR I SHOQËRIVE DHE SHTETEVE MULTIETNIKE, SI DHE KOMUNIKIMI BRENDA TYRE NË EPOKËN E GLOBALIZIMITPHILOSOPHICANO.8 / VOL.4114-1212017ISSN 1857-9272
ZENUNI-IDRIZI, VALDETANDIKIMI I DETYRAVE TË SHTËPISË NË TË ARRITURAT E NXËNËSVEPHILOSOPHICANO.8 / VOL.49-132017ISSN 1857-9272
ZENUNI-IDRIZI, VALDETA, RUSHANI-AJDARI, RINAСАМООЦЕНУВАЊЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТАПРОСВЕТНО ДЕЛОNO.136-492016ISSN 0350-6711
ZENUNI-IDRIZI, VALDETAMULTICULTURALISM IN THE EDUCATIONCENTRUMNO.7322-3302017ISSN 1857 – 8640
ZENUNI-IDRIZI, VALDETAAPLICATION OF THE STUDENTS PEER-ASSESMENT IN THE TEACHING PROCESSKNOWLEDGE INTERNACIONAL JOURNAL NO. 1 / VOL. 17201-2052017ISSN 1857 – 923X
ZENUNI-IDRIZI, VALDETATHE INFLUENCE OF GOOD RELATIONSHIP BETWEEN THE TEACHERS AND THE STUDENTS IN THE SUCCESS AND THE ACHIEVEMENTS OF STUDENTSKNOWLEDGE INTERNACIONAL JOURNALVOL. 16.1311-3152017ISSN 1857-923X
ZENUNI-IDRIZI, VALDETADREJTORI SI BARTËS I NDRYSHIMEVE NË SHKOLLËN BASHKËKOHOREMËSUESI SOTNR.426-282017ISBN 2545-4293
ZENUNI-IDRIZI, VALDETATHE FACTORS THAT INFLUENCE THE FORMATION OF THE CHILD′S CHARACTERPHILOSOPHICANO. 6 / VOL. 3 147-1532016ISSN 1857-9272
ZENUNI-IDRIZI, VALDETA, ILAZI-HOXHA, AFËRDITA, PAJAZITI, VALENTINAVLERËSIMI FORMATIV DHE NDIKIMI I INFORMATËS KTHYESE NË SUKSESIN DHE TË ARRITURRAT E NXËNËSVEPHILOSOPHICANO.5 / VOL. 3 156-1622016ISSN 1857-9272
ZENUNI-IDRIZI, VALDETA, RUSHANI-AJDARI, RINAСАМООЦЕНУВАЊЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТАPROSVETNO DELLONO.136-492016ISSN 0350-6711
ZENUNI-IDRIZI, VALDETAМЕЃУСЕБНОТО (ЗАЕМНОТО) ОЦЕНУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТАPROSVETNO DELLONO.343-562015ISSN 0350-6711
ZENUNI-IDRIZI, VALDETA, SALLMANI, AGIMVLERËSIMI I VAZHDUESHËM I TË ARRITURAVE TË NXËNËSVE DHE NDIKIMI I MBAJTJES SË EVIDENCES SË RREGULLT NGA ANA E ARSIMTARIT NË SUKSESIN E NXËNËSVEPHILOSOPHICANO.3-4 / VOL. 297-1022015ISSN 1857-9272
ZENUNI-IDRIZI, VALDETA, ILAZI-HOXHA, AFËRDITA, PAJAZITI, VALENTINATHE FORMATIVE EVALUATION AND THE INFLUENCE OF THE FEEDBACK IN THE SUCCESS AND THE ACHIEVEMENTS OF STUDENTSPHILOSOPHICANO.3-4 / VOL. 2232-2372015ISSN 1857-9272
ZENUNI-IDRIZI, VALDETA, RUSHANI-AJDARI, RINASELF ASSESMENT IN THE TEACHING PROCESSIBU JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCESNO.1 / VOL. 243-532015ISSN: 1857 – 9051
PAJAZITI, VALENTINA, PAJAZITI, MENSUR, ZENUNI-IDRIZI, VALDETAFILOZOFIA E INSTALACIONIT NË ARTIN BASHKËKOHORPHILOSOPHICANO.1-2 / VOL.1178-1802014ISSN 1857-8454
ILAZI-HOXHA, AFËRDITA, SALLMANI, AGIM, ZENUNI-IDRIZI, VALDETASJELLJET DEVIJANTE DHE KONTROLLI SHOQËRORPHILOSOPHICANO.1-2 / VOL.120-232014ISSN 1857-8454
ILAZI-HOXHA, AFËRDITA, SALLMANI, AGIM, ZENUNI-IDRIZI, VALDETAKOMUNIKIMI DHE PËRGJEGJËSITË E ARSIMTARIT NË RAPORT ME NXËNËSITPHILOSOPHICANO.1-2 / VOL.117-192014ISSN 1857-8454
ZENUNI-IDRIZI, VALDETADREJTORI SI UDHËHEQËS I VEPRIMTARISË PEDAGOGJIKECOGITONO.3100-1032008ISSN 1857 – 579X
AMETI, MAKFIRETE, ILAZI-HOXHA, AFËRDITA, ZENUNI-IDRIZI, VALDETATEACHER-PARENT COMMUNICATION AND COO PERATION IN FUNCTION OF THE PROGRESS OF THE EDUCATIONAL PROCESS, TEACHING PROCESS EDUCATIONNO.3-4, VOL.256-612020TETOVO, REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA<a href="https://drive.google.com/open?id=1RmjfAeYhwf8UWxnAOxJN4r4yzj6tfH53&quot; target="_blank">Download</a>
ZENUNI-IDRIZI, VALDETATRAJEKTORJA E ARSIMIMIT DHE EMANCIPIMIT TË GRUAS SHQIPTARE NDËR SHEKUJARS ALBANICANR.976-802021TETOVË <a href="https://drive.google.com/open?id=1YoUkmZI102hz7cPSIFLziKU-F5ugDHzN&quot; target="_blank">Download</a>
ZENUNI-IDRIZI, VALDETATHE APPLICATION OF METHODS AND PROCEDURES FOR THE FORMATIVE ASSESSMEN OF THE STUDENTS´ ACHIEVEMENTSKNOWLEDGENO.6, VOL.461147-11522021SHKUP<a href="https://drive.google.com/open?id=1CJyoZ1iu8PN8gEaEpmRkvpkXDFpxY-cP&quot; target="_blank">Download</a>
ZENUNI-IDRIZI, VALDETATHE PORTOFOLIO AS AN IMPORTANT TOOL FOR THE TEACHER’S FORMATIVE ASSESSMENT IN THE STUDENT’S ACHIEVEMENTSKNOWLEDGEVolume 31, No.2467-4712019SHKUP<a href="https://drive.google.com/open?id=1kTx1npvnQlHIQGRKj4b4e08PVPVdtx07&quot; target="_blank">Download</a>
ZENUNI-IDRIZI, VALDETA THE REGULAR CHECKINGT OF STUDENTS HOMEWORK TASKSПРОСВЕТНО ДЕЛО No.2118-1302018SHKUP
ZENUNI-IDRIZI, VALDETA, LUTFIU-KADRIU, LULZIMESELF-ASSESSMENT AS AN IMPORTANT TOOL FOR THE TEACHER´S FORMATIVE ASSESSMENTINTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION AND PHILOLOGY (IJEP) Volume 2, Issue 232-362021SHKUP<a href="https://drive.google.com/open?id=1tVq0JcOPxnMdKkJ5qbXDu9DeYTg4WOQT&quot; target="_blank">Download</a>
LUTFIU-KADRIU, LULZIME, ZENUNI-IDRIZI, VALDETA, MIFTARI-FETISHI, IGBALLEEXTRACURRICULAR ACTIVITIES AS AN INCENTIVE FOR STUDENT CREATIVITYINTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION AND PHILOLOGY (IJEP) Volume 2, Issue 247-532021SHKUP<a href="https://drive.google.com/open?id=1KpiSWMvE19gUy2xi8p22-PqCOYmms8E4&quot; target="_blank">Download</a>
VALDETA ZENUNI-IDRIZIASSESSMENT OF APPLICATION OF ACQUIRED KNOWLEDGE IN PRACTICEKNOWLEDGE-International Journal 52/2239-2432022BUDVA - MONTENEGRO<a href="https://drive.google.com/open?id=1LncSZGZzhtefwuRfxTOfaQsCWI7qmmcQ&quot; target="_blank">Download</a>
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
ZENUNI-IDRIZI, VALDETA; CEKA, ARDITATHE INFLUENCE OF THE FAMILY AND SCHOOL IN FORMING OF CHILD'S CHARACTERVI INTERNATIONAL BALKAN CONGRESS FOR EDUCATION AND SCIENCE: THE MODERN SOCIETY AND EDUCATIONOHËRISBN 978-9989-823-33-6
CEKA, ARDITA; ZENUNI-IDRIZI, VALDETA; MURATI, RABIJETHE USE OF TECHNOLOGY AS A REFLECTION IN THE EDUCATION OF CHILDRENFIRST INTERNATIONAL CONFERENCE: EARLY CHILDHOODE EDUCATION AND CARE: CHALLENGES AND PERSPECTIVESFAN S. NOLI UNIVERSITY, KORÇA, ALBANIA
MURATI, RABIJE; CEKA, ARDITA; ZENUNI-IDRIZI, VALDETA THE DEVELOPMENT OF IMAGINATION TO PRESCOOL CHILDRENFIRST INTERNATIONAL CONFERENCE: EARLY CHILDHOODE EDUCATION AND CARE: CHALLENGES AND PERSPECTIVESFAN S. NOLI UNIVERSITY, KORÇA, ALBANIA
ZENUNI-IDRIZI, VALDETA; MURATI, RABIJE; CEKA, ARDITAFORMATION OF THE CHILDREN'S CHARACTER - THE CHALLENGE OF A GOOD EDUCATIONFIRST INTERNATIONAL CONFERENCE: EARLY CHILDHOODE EDUCATION AND CARE: CHALLENGES AND PERSPECTIVESFAN S. NOLI UNIVERSITY, KORÇA, ALBANIA
ZENUNI-IDRIZI, VALDETA, ILAZI-HOXHA, AFËRDITATHE IMPORTANCE OF THE FEEDBACK GIVEN AT THE RIGHT TIMEINTERNATIONAL CONGRESS ON HUMAN, SOCIAL SCIENCES AND ARTS UNIVERSITY OF TETOVA, TETOVA, NORTH MACEDONIAISBN 978-608-217-079-4
ZENUNI-IDRIZI, VALDETA, ILAZI-HOXHA, AFËRDITATHE IMPORTANCE OF THE FEEDBACK GIVEN AT THE RIGHT TIME DURING THE LEARNING PROCESS SECOND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF THE FACULTY OF PEDAGOGYUNIVERSITY OF TETOVA, TETOVA, NORTH MACEDONIAISBN 978-608-217-079-4
VALDETA ZENUNI-IDRIZITHE PORTFOLIO AS AN IMPORTANT TOOL FOR THE TEACHER'S FORMATIVE ASSESSMENT IN THE STUDENT'S ACHIEVEMENTSXXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE - THE TEACHER OF THE FUTURE BUDVA, MONTENEGRO
CEKA, ARDITA, ZENUNI-IDRIZI, VALDETA, ZHAKU, ARJETACOMMUNICATION AND PROBLEMS OF SCHOOL EDUCATIONVI INTERNATIONAL BALKAN CONGRESS FOR EDUCATION AND SCIENCE: THE MODERN SOCIETY AND EDUCATIONOHËRISBN 978-9989-823-33-6
ZENUNI-IDRIZI, VALDETADIMENSIONET E ARSIMIMIT MULTIKULTUROR NË SHKOLLË SIPAS JAMES BANKS-ITMEETING POINT AND DIVERGENCES IN THE BALKANSTETOVËISBN 978-608-217-063-3
MURATI, SHEHERZADA, HAKIKU, NERMINE, ZENUNI-IDRIZI, VALDETA, ILAZI-HOXHA, AFËRDITAIMPLEMENTIMI I TË DREJTAVE DHE LIRIVE TË NJERIUT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SI PARAKUSHT PËR ANËTARËSIM NË UNIONIN EUROPIANKONGRESI I IV NDËRKOMBËTAR I SHKENCAVE SOCIALE NË BALLKANTETOVË
KADRIU, L. LULZIME, MEHMEDI, LULZIM , ZENUNI-IDRIZI, VALDETA, KADRIU, BEKIMКРЕАТИВНАТА РАБОТА НА СТАРИТЕ ЛИЦА ВО ФУНКЦИЈА НА АКТИВНО СТАРЕЕЊЕACTIVE AGEING AND INTERGENERATIONAL SOLIDARITYSHKUPISBN 978-608-238-019-3
ZENUNI-IDRIZI, VALDETAВЛИЈАНИЕТО НА ДОБРИТЕ ОДНОСИ МЕЃУ НАСТАВНИКОТ И УЧЕНИКОТ ВРЗ УСПЕХОТ И ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕЗНАЕЊЕ БЕЗ ГРАНИЦИVËRNJAÇKA BANJA -SËRBI
ZENUNI-IDRIZI, VALDETAAPLICATION OF THE STUDENTS PEER-ASSESMENT IN THE TEACHING PROCESSTHE TEACHER OF THE FUTURE - TF 2017BUDVA
RUSHANI-AJDARI, RINA , ZENUNI-IDRIZI, VALDETAKONCEPTI BASHKËKOHOR I SHOQËRIVE DHE SHTETEVE MULTIETNIKE DHE LLOJI I KOMUNIKIMIT BRENDA TYRE NË EPOKËN E GLOBALIZIMITARSIMI DHE EDUKIMI NË SHOQËRITË ME DIVERSITET KULTURORTETOVË
ZENUNI-IDRIZI, VALDETA , RUSHANI-AJDARI, RINAPLANIFIKIMI I VLERËSIMIT FORMATIV TË TË ARRITURAVE TË NXËNËSVE SI ETAPË E RËNDËSISHME E VLERËSIMIT TË STANDARDIZUARARSIMI DHE EDUKIMI NË SHOQËRITË ME DIVERSITET KULTURORTETOVË
ZENUNI-IDRIZI, VALDETAFAKTORËT QË NDIKOJNË NË FORMIMIN E KARAKTERIT TË FËMIUTSFIDAT DHE PERSPEKTIVA E ARSIMIT BASHKËKOHORTETOVË
ZENUNI-IDRIZI, VALDETAВЛИЈАНИЕТО И ЕФЕКТИВНОСТА НА ФОРМАТИВНОТО ОЦЕНУВАЊЕ И НА ПОВРАТНАТА ИНФОРМАЦИЈА ВРЗ УСПЕХОТ И ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕEDUCATION IN XXI CENTURY - CONDITIONS AND PERSPECTIVES SHTIP 978-608-244-275-4
SALLMANI, AGIM , ZENUNI-IDRIZI, VALDETANDIKIMI I FAMILJES DHE SHKOLLËS NË EDUKIMIN E DELIKUENTËVEBALLAFAQIMI ME TË KALUARËN DHE RIMENDIMI I PAQËS NË BALLKANIN MULTIKULTURORTETOVË
ZENUNI-IDRIZI, VALDETA , SALLMANI, AGIMVLERËSIMI I VAZHDUESHËM I TË ARRITURAVE TË NXËNËSVE DHE NDIKIMI I MBAJTJES SË EVIDENCES SË RREGULLT NGA ANA E ARSIMTARIT NË SUKSESIN E NXËNËSVEBALLAFAQIMI ME TË KALUARËN DHE RIMENDIMI I PAQËS NË BALLKANIN MULTIKULTURORTETOVË
ZENUNI-IDRIZI, VALDETATHE INFLUENCE OF PLANNING THE FORMATIVE EVALUATION IN THE SUCCESS AND ACHIEVEMENTS OF STUDENTSPRACTICUM OF FUTURE PEDAGOGUES, TEACHERS AND KINDERGARTEN TEACHERS IN MULTICULTURAL ENVIRONMENTS – EXPERIENCES AND CHALLENGES (PFPTKTME)SHKUP978-9989-823-33-6
ILAZI-HOXHA, AFËRDITA , ZENUNI-IDRIZI, VALDETAPROFESSIONAL ETHICS OF THE TEACHER IN RELATION TO STUDENTTHE SCIENCE AND THE SOCIAL DEVELOPMENTSHKUP978-608-4574-62-0
ZENUNI-IDRIZI, VALDETA, ILAZI-HOXHA, AFËRDITAФОРМАТИВНОТО ОЦЕНУВАЊЕ ВО ФУНКЦИЈА НА ГРАДЕЊЕ НА ДОБРИ ОДНОСИ МЕЃУ УЧЕНИЦИТЕ И НАСТАВНИЦИТЕ И НЕЈЗИНОТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕTHE SCIENCE AND THE SOCIAL DEVELOPMENTTETOVË978-608-4574-62-0
PAJAZITI, VALENTINA, PAJAZITI, MENSUR , ZENUNI-IDRIZI, VALDETAFILOZOFIA E INSTALACIONIT NË ARTIN BASHKËKOHORPROBLEMET SOCIO-KULTURORE DHE SFIDAT E BASHKËKOHËSISËTETOVË
ILAZI-HOXHA, AFËRDITA, SALLMANI, AGIM, ZENUNI-IDRIZI, VALDETAKOMUNIKIMI DHE PËRGJEGJËSITË E ARSIMTARIT NË RAPORT ME NXËNËSITPROBLEMET SOCIO-KULTURORE DHE SFIDAT E BASHKËKOHËSISËTETOVË
ZENUNI-IDRIZI, VALDETA, ILAZI-HOXHA, AFËRDITA, PAJAZITI, VALENTINAVLERËSIMI FORMATIV DHE NDIKIMI I INFORMATËS KTHYESE NË SUKSESIN DHE TË ARRITURAT E NXËNËSVEPROBLEMET SOCIO-KULTURORE DHE SFIDAT E BASHKËKOHËSISËTETOVË
МЕMA-KADIJA, BESARA, ZENUNI-IDRIZI, VALDETAТHE IMPORTANCE OF FORMATIVE CHECKING AND ASSESSING IN TEACHING AND LEARNING PROCESSRESEARCH AND EDUCATION-CHALLENGES TOWARDS THE FUTURE (ICRAE 2013)SHKODËR 2308-0825
ZENUNI-IDRIZI, VALDETA , STOJANOVSKA, VERAТHE FORMATIVE CHECKING AND EVALUATION OF THE ACHIEVEMENTS OF THE STUDENTS IN ELEMENTARY SCHOOLRESEARCH AND EDUCATION-CHALLENGES TOWARDS THE FUTURE (ICRAE 2013)SHKODËR
ZENUNI-IDRIZI, VALDETA, STOJANOVSKA, VERAHOMEWORK FOR STUDENTS FROM ELEMENTARY SCHOOL IN THE FUNCTION OF EVALUATION OF STUDENTS' ACHIEVEMENTSRESEARCH AND EDUCATION-CHALLENGES TOWARDS THE FUTURE (ICRAE 2013)SHKODËR
ZENUNI-IDRIZI, VALDETATHE FORMING OF CHILDS CARACTERTHE PHILOSOPHY OF SCIENCE: HOW SEMINAL WORKS IN RESEARCH METHODOLOGY SHAPE OUR UNDERSTANDING OF SCIENCE AND THE INTERPRETATION OF RESULTSPRISHTINË
MURATI, SHEHERZADA, HAKIKU, NERMINE, ZENUNI-IDRIZI, VALDETA, ILAZI-HOXHA, AFËRDITAIMPLEMENTIMI I TË DREJTAVE DHE LIRIVE TË NJERIUT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SI PARAKUSHT PËR ANËTARËSIM NË UNIONIN EUROPIANKONGRESI I IV NDËRKOMBËTAR I SHKENCAVE SOCIALE NË BALLKANTETOVË
ILAZI-HOXHA, AFËRDITA, ZENUNI-IDRIZI, VALDETA, MURATI, SHEHERZADAPËRDORIMI I DHUNËS SË PRINDËRVE NDAJ FËMIJËVE SI DUKURI NEGATIVE SHOQËROREKONGRESI I IV NDËRKOMBËTAR I SHKENCAVE SOCIALE NË BALLKANTETOVË
ZENUNI-IDRIZI, VALDETA, MURATI, SHEHERZADA, ILAZI-HOXHA, AFËRDITAFEMINIZMI SI LËVIZJE QË LUFTON PABARAZINË GJINOREKONGRESI I IV NDËRKOMBËTAR I SHKENCAVE SOCIALE NË BALLKANTETOVË
KADRIU, L., LULZIME, MEHMEDI, LULZIM, ZENUNI-IDRIZI, VALDETA , KADRIU, BEKIMКРЕАТИВНАТА РАБОТА НА СТАРИТЕ ЛИЦА ВО ФУНКЦИЈА НА АКТИВНО СТАРЕЕЊЕACTIVE AGEING AND INTERGENERATIONAL SOLIDARITYSHKUP978-608-238-019-3
MURATI, SHEHERZADA, ZENUNI-IDRIZI, VALDETAУЧЕСТВО, НЕДИСКРИМИНАЦИЈА И СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА НА СТАРИТЕ ЛИЦАACTIVE AGEING AND INTERGENERATIONAL SOLIDARITYSHKUP978-608-238-019-3
ILAZI-HOXHA, AFËRDITA, ZENUNI-IDRIZI, VALDETAМОТИВАЦИИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ НА СТАРИТЕ ЛИЦА ВО ПЕРИОДОТ ПО ПЕНЗИОНИРАЊЕТО И НИВНОТО УЧЕСТВО ВО ОПШТЕСТВОТОACTIVE AGEING AND INTERGENERATIONAL SOLIDARITYSHKUP978-608-238-019-3
ZENUNI-IDRIZI, VALDETA, MURATI, SHEHERZADA, KADRIU-L., LULZIME, ILAZI-HOXHA, AFËRDITAУЧЕСТВОТО НА СТАРИТЕ ЛИЦА ВО ОПШТЕСТВОТО И НИВНИТЕ ДОЖИВУВАЊА ВО ПОСТПЕНСИОНАЛНИОТ ПЕРИОДACTIVE AGEING AND INTERGENERATIONAL SOLIDARITYSHKUP978-608-238-019-3
CEKA, ARDITA, ZENUNI-IDRIZI, VALDETA, ZHAKU, ARJETACOMMUNICATION AND PROBLEMS OF SCHOOL EDUCATIONTHE MODERN SOCIETY AND EDUCATIONOHËR 978-9989-823-33-6
ZENUNI-IDRIZI, VALDETA; CEKA, ARDITATHE INFLUENCE OF THE FAMILY AND SCHOOL IN FORMING OF CHILD’S CHARACTERTHE MODERN SOCIETY AND EDUCATIONOHËR 978-9989-823-33-6
VALDETA ZENUNI-IDRIZITHE APPLICATION OF METHODS AND PROCEDURES FOR THE FORMATIVE ASSESSMENT OF THE STUDENTS´ ACHIEVEMENTSTHE TEACHER OF THE FUTUREBUDVA, MALI I ZI2545-4439
VALDETA ZENUNI-IDRIZIASSESSMENT OF APPLICATION OF ACQUIRED KNOWLEDGE IN PRACTICEXXXVI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE THE TEACHER OF THE FUTUREBUDVA-MONTENEGROISSN 2545–4439 (Online) & ISSN 1857–923X (Printed)
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
VALDETA ZENUNI-IDRIZIИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ФОРМАТИВНОТО ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕTetovë: Luma Graphic2020ISBN 978-608-4882-09-1

View publications by citation.

Publications, in process.