Në bazë të nenit 103 dhe 149 të Ligjit për arsim sipëror të RMV-së (82/18), Dekretit me fuqi ligjore për zbatimin e ligjit për arsim të lartë gjatë gjendjes së jashtëzakonshme (76/2020 dhe 116/20), Statutit të Universitetit të Tetovës, Rregullores për studimet e ciklit të parë, Vendimit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veritu për numrin e studentëve të cilët regjistrohen në institucionet e arsimit të lartë në vitin e parë të studimeve në vitin akademik 2021/22 nr. 44-5384/1 të datës 11.05.2021 (Gazeta Zyrtare e RMV-së nr.108, 17 maj 2021), Vendimit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, për kuota plotësuese për regjistrimin e studentëve të cilët nuk janë shumicë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në institucionet e arsimit të lartë në vitin e parë të studimeve të vitit akademik 2021/22 nr. 44-5372/1 të datës 11.05.2021 (Gazeta Zyrtare e RMV-së nr.107, 14 maj 2021) dhe Vendimit të Këshillit të Rektoratit të Universitetit të Tetovës nr. 02-1067/1, Universiteti i Tetovës shpall:

KONKURS

për regjistrimin e studentëve në ciklin e parë të studimeve në programet studimore të Universitetit të Tetovës në vitin akademik 2021/22

 

Për më shumë, shkarkoni dokumentin në vijim:

Konkurs – Cikli I 2021/22