Në bazë të Memorandumit për bashkëpunim, të nënshkruar në mes SHA Centralet elektrike të Maqedonisë së Veriut (SHA ESM Shkup) dhe Universitetit të Tetovës, shpallet:
KONKURS
Për ndarjen e 5 bursave për studentët e Universitetit të Tetovës.
Në këtë konkurs mund të paraqiten studentët e Universitetit të Tetovës, studentët që studiojnë në njërin nga programet e mëposhtme studimore:

 Fakulteti i Shkencave të Zbatuara,
Programi studimor i Mekatronikës;
 Fakulteti i Shkencave të Zbatuara ,
Programi studimor Inxhinieri ekonomike;
 Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore,
Programi studimor Informatikë – drejtimi profesional.

Të drejtë për pjesëmarrje kanë të gjithë studentët që i plotësojnë kriteret e mëposhtme:
• të jetë student i rregullt, i regjistruar në ciklin e parë të studimeve për herë të parë, të ketë regjistruar semestrin e parë ose të tretë në vitin akademik 2020/2021;
• të ketë notë mesatare (deri në datën e aplikimit) jo më pak se 8.0;
• studenti të mos jetë shfrytëzues i ndonjë burse apo kredie nga një institucion apo kompani tjetër;
• studenti të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Përzgjedhja dhe seleksionimi i kandidatëve do të bëhet nga Komisioni për bursa, i përbërë nga tre (3) anëtarë: dy (2) anëtarë nga radhët e të punësuarve në SHA ESM Shkup dhe një (1) anëtar nga Universiteti i Tetovës.
Seleksionimi i kandidatëve të interesuar për realizimin e së drejtës për bursë do të realizohet në bazë të suksesit të arritur mesatar të studentit deri në datën e aplikimit, pikëve të fituara gjatë regjistrimit në fakultet dhe rezultatet nga intervista e realizuar, e cila do të realizohet nga komision i përbërë prej dy përfaqësuesve nga SHA ESM Shkup dhe një përfaqësues nga fakulteti, sipas metodologjisë së mëposhtme:
• pikët e fituara nga suksesi i realizuar i studentit (deri në datën e aplikimit), maksimumi 70 pikë;
• pikët e fituara gjatë regjistrimit në fakultet, maksimumi 25 pikë;
• rezultatet nga intervista e realizuar, maksimumi 5 pikë.

Shuma e bursës është 8.000 denarë në muaj dhe do të jepet në kohëzgjatje prej dhjetë (10) muaj në vit, me mundësi vazhdimi ose ndërprerje, në varësi të përmbushjes së obligimeve nga ana e studentëve në përpurthje me Marrëveshjen për bursa.
Me kandidatin e përzgjedhur do të nënshkruhet Marrëveshje për bursa.
Kandidatëve të cilëve do t’ju ndahet bursa, janë të detyruar vitin akademik ta përfundojnë në afatin e caktuar dhe me mesatare jo më pak se 8,00, përndryshe bursisti e humb të drejtën e bursës dhe është i obliguar t’i kthejë shumën e marrë kompanisë me të cilën ka nënshkruar Marrëveshjen për bursa dhe detyrimet e tjera të përcaktuara në Marrëveshjen për bursa.
Dokumentacioni i kërkuar për aplikim:
• Aplikacion i plotësuar/pyetësor i përgatitur nga SHA ESM Shkup;
• Letër motivimi;
• Vërtetim që jeni studentë të rregullt;
• Certifikatë notash, dhe kreditë e realizuara deri në datën e aplikimit;
• Kopje të diplomës së shkollës së mesme;
• Kopje të diplomave të fituara nëpër kurse të ndryshme;
• Deklaratë që nuk jeni shfrytëzues i një burse apo kredie nga institucion apo kompani tjetër, të nënshkruar nga një garantues solid;
• Një kopje të certifikatës për nënshtetësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
• Vërtetim për marrëdhënie pune dhe paga e garantuesit solid;

Aplikacionin/pyetësorin mund ta gjeni te e-maili që ua kemi dërguar ose te Qendra për Karrierë (Fakulteti Filologjik, kati i parë, zyra nr. 147).
Metoda e aplikimit:
Dokumentet duhet të dorëzohen në Qendrën për Shërbime Studentore dhe Karrierë në Universitetin e Tetovës, ose me postë në adresën: Qendra për Shërbime Studentore dhe Karrierë, Universiteti i Tetovës, rr. e Ilindenit, pn, 1200 Tetovë.
Afati për dorëzimin e dokumenteve është deri më 15.10.2021.

Aplikacioni