Në bazë të nenit 79 të Ligjit për arsim fillor, nenit 59 të Ligjit për arsim të mesëm, nenit 141 të Ligjit për arsim të lartë, Rregullores për kushtet dhe mënyrën e ndjekjes së mësimit, dhënien e provimeve dhe arritjen e përgatitjes pedagogjike – psikologjike dhe metodike në Fakultetin Pedagogjik dhe Vendimit nr. 02-1066/1 nga mbledhja e Këshillit të Rektoratit të mbajtur më 29.12.2020, Universiteti i Tetovës shpall:

KONKURS

për regjistrimin e kandidatëve për përgatitjen pedagogjike – psikologjike dhe metodike në Fakultetin Pedagogjik në Tetovë

 

Për më shumë, shkarkoni dokumentin në vijim:

Rikualifikim – 2020/21