Në bazë të nenit 103 të Ligjit mbi arsimin sipëror të RMV-së, Statutit të Universitetit të Tetovës, Rregullores për kriteret dhe kushtet e regjistrimit në studimet e ciklit të parë dhe Rregullores për sistemin e kredive dhe transferimit në njësitë akademike, Vendimit nga mbledhja e Këshillit të Rektoratit nr. 02-1067/1 dhe Konkursit për regjistrim të studentëve në vitin akademik 2020/21, Universiteti i Tetovës shpall:

NJOFTIM

për transferimin dhe regjistrimin e studentëve në fakultetet dhe njësitë akademike të Universitetit të Tetovës në semestrin dimëror 2020/21

 

Për më shumë, shkarkoni dokumentin në vijim:

Transferim – 2020/21