“Rrjeti i Gazetarëve të Rinj” i Demokracisë, i mbështetur nga Programi i Mentorimit të Ambasadës së SHBA në Shkup, do të ndërtojë kapacitetet e gazetarëve të rinj në mbledhjen dhe raportimin e lajmeve përmes një serie njëvjeçare të trajnimeve profesionale dhe mundësive të praktikës.
YJN synon të krijojë dhe të mbështesë një rrjet gazetarësh të rinj, me mendje të pavarur, të përkushtuar ndaj parimeve të gazetarisë etike dhe të pavarur. Përmes pjesëmarrjes së tyre në program, pjesëmarrësit do të ndërtojnë kapacitetet e tyre në mbledhjen dhe raportimin e lajmeve përmes një serie vjetore të trajnimeve profesionale dhe mundësive të praktikës. Trajnimet do të hartohen dhe lehtësohen nga ekspertë ndërkombëtarë në bashkëpunim me ekspertë vendorë.
Temat do të përfshijnë:
1. Roli i gazetarisë në shoqërinë demokratike dhe gazetarinë etike.
2. Teknikat e raportimit hetues.
3. Analiza e të dhënave dhe vizualizimi.
4. Mjetet dhe platformat e mediave digjitale.
5. Puna me institucionet qeveritare.
6. Aftësi komunikimi.
7. Rrjetëzimi dhe bashkëpunimi.
Kush mund të aplikojë?
Studentët aktualë dhe të diplomuarit e fundit në programe të ndryshme studimi midis moshës 18-35 vjeç.
Njerëzit të cilët tregojnë motivim për të ndjekur një karrierë në gazetari.
Njerëzit që kanë ndonjë prejardhje në gazetari (studime ose përvojë).
Njerëzit që kanë aftësi të demonstrueshme në gjuhën angleze.
Njerëzit që kanë aftësi shkrimi apo ndonjë përvojë shkrimi.
Njerëzit që kanë aftësi të mira komunikuese.
Afati i fundit për aplikim: 15 tetor 2019; 00:00 (mesnatë)
Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë përmes plotësimit të këtij formulari të aplikimit:

https://forms.gle/TeRXxpe9pEcPxE8z6

Për më shumë informacione kontaktoni në: YJN@demlab.org , ose vizitoni linkun

http://demlab.org/portfoliopro/yjn/?fbclid=IwAR08SqngtQfFEohxMUXwKX22YktPdExlv-Y_kze_T-wMqTzVM5UQmekTw-c