Stopanska banka AD – Shkup shpall konkurs për punë në fushat e mëposhtme:

  • Agjent për shitje të produkteve dhe shërbimeve bankare në Qendrën e Kontaktit 24/7 të bankës;
  • Këshilltar për shitje në filialet e bankës;
  • Kandidat me rezultate dhe përvojë në fushën bankare;
  • Profesionist të IT-së me njohuri dhe përvojë në marketingun digjital, ueb dhe dizajn grafik;

Për aplikim online klikoni në linkun e mëposhtëm:
http://www.stb.com.mk/kariera-vo-sb/

Afati për aplikim është deri më 30 prill 2018 ose drejtohuni në Qendrën për Shërbime Studentore dhe Karrierë – UT, zyra nr. 147, Fakulteti Filologjik, kati I.