Lënda: Njoftim për fillimin e procesit mësimor në ciklin e dytë 2018-2019.