Në bazë të nenit 103 dhe 149 të Ligjit për arsim sipëror të RMV-së (82/18), Dekretit me fuqi ligjore për zbatimin e ligjit për arsim të lartë gjatë situatës së jashtëzakonshme (76/2020 dhe 116/20), Statutit të Universitetit të Tetovës, ​ Vendimit nga mbledhja e Këshillit të Rektoratit të datës 24.03.2020 me nr. 02-998/1, Rregullores për kushtet, kriteret dhe rregullat për regjistrimin e studentëve në studimet e ciklit të dytë në Universitetin е Tetovës, si dhe në bazë të Vendimit të Qeverisë së RMV-së me numër 44-6081/1 të datës 19.06.2020 (Gazeta Zyrtare e RMV-së 166/20), Universiteti i Tetovës shpall:

KONKURS

për regjistrimin e studentëve në ciklin e dytë të studimeve në Universitetin e Tetovës, në vitin akademik
2020/21

Për më shumë, shkarkoni dokumentin në vijim:

Konkurs – Cikli II 2020/21