/News/

Konkurs – ESM 2020-2021

Në bazë të Memorandumit për bashkëpunim, të nënshkruar në mes SHA Centralet elektrike të Maqedonisë së Veriut (SHA ESM Shkup) dhe Universitetit të Tetovës, shpallet: KONKURS Për ndarjen e 5 bursave për studentët e Universitetit të Tetovës. Në këtë konkurs mund të paraqiten studentët e [...]

2021-10-04T14:53:24+00:00 Tetor 04, 2021|

Konkurs – ESM 2019-2020

Në bazë të Memorandumit për bashkëpunim, të nënshkruar në mes SHA Centralet elektrike të Maqedonisë së Veriut (SHA ESM Shkup) dhe Universitetit të Tetovës, shpallet: KONKURS për ndarjen e 5 bursave për studentët e Universitetit të Tetovës. Në këtë konkurs mund të paraqiten studentët e [...]

2021-10-04T14:53:57+00:00 Tetor 04, 2021|

Buletini nr. 196

Njoftim Pasqyrë e titujve të temave për punime të doktoratës të pranuara nga Këshilli Mësimor-Shkencor i Fakultetit Raport i vlerësimit te disertacionit të doktoratës të kandidatit Artan Tahiri Raport i vlerësimit te disertacionit të doktoratës të kandidatit Aytekin Sonmeyenmakas

2021-10-01T14:46:23+00:00 Tetor 01, 2021|

Konkurs – Rikualifikim

Në bazë të nenit 110 dhe 141 të Ligjit për arsim sipëror (Gazeta zyrtare 82/18 dhe 178/21), Vendimit për akreditim nr. 18-12190/3 të datës 13.09.2021 nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës së RMV-së, Rregullores për mënyrën e ndjekjes së mësimit, dhënies së provimeve për përgatitjen [...]

2021-09-19T22:39:39+00:00 Shtator 20, 2021|